Lakseoppsyn


Statens naturoppsyn (SNO) har det overordnede ansvaret for lakseoppsynet. SNO er organisert som en egen enhet i Direktoratet for naturforvaltning og har mer enn 60 lokalkontor som dekker hele landet. Av disse har mer enn 30 lokalkontorer personell som driver med lakseoppsyn.

Trekking av ulovlig garn i Tyvjo
Trekking av ulovlig garn i Tyvjo
© Jon Ove Scheie

En betydelig andel av lakseoppsynet skjer også gjennom timebasert personell og tjenestekjøp fra lokale aktører. SNO samarbeider i tillegg med politiet, Kystvakten og Skjærgårdstjenesten gjennom koordinerte fellesaksjoner. Disse er ofte rettet mot spesielle problemområder med et høyt omfang av ulovlig fiske.

Oppsyn i elv og sjø

Lakseoppsynet i regi av SNO er i all hovedsak rettet mot ulovlig fiske i sjø (innsigsområder, fjordområder og elvemunninger), men det blir også foretatt enkelte kontroller i elvene. Disse skjer ofte etter tips fra publikum eller som konkret oppfølging av mulige ulovlige forhold, og kommer også ofte utenfor den ordinære fiskesesongen i elvene. Oppsynet i elvene blir vanligvis ivaretatt av grunneiere, rettighetshavere og lokale jeger- og fiskerforeninger.

Oppsynssesong

Den primære oppsynssesongen strekker seg fra mars til oktober/november. I begynnelsen av sesongen er det størst fokus på oppvekstområder for sjøørret. Oppsynsaktiviteten flyttes deretter ut til innsigsområdene for laks og omfanget økes, før aktiviteten i løpet av sensommeren/tidlig-høsten igjen konsentreres til fjordområdene, elvemunninger og til oppvekstområdene for sjøørret.

Inndragning av ulovlig redskap og anmeldelser

Gjennom endringer i Lov om laksefisk og innlandsfisk vil SNO fra og med 2013 med hjemmel i lovens § 47 kunne foreta inndragning av ulovlig redskap av begrenset verdi og hvor gjerningsmann er ukjent (umerket redskap).

Ulovlig redskaper som avdekkes, og hvor gjerningsmannen er kjent, vil som tidligere medføre at redskapen beslaglegges og at forholdet blir anmeldt til politiet. Også lovbrudd knyttet til fiske med større redskaper som kilenot og lengre drivgarnslenker vil som tidligere bli anmeldt til politiet.

Størsteparten av de lovbruddene lakseoppsynet har avdekket de seneste årene skyldes brudd på nedsenkingsbestemmelsene i ”Forskrift om nedsenking av garnredskap” (flytegarn fra og med 32 mm og oppover), men det er også noen anmeldelser knyttet til fiske med kilenot og krokgarn. Omfanget av ulovlig fiske ser ut til å være høyest innenfor noen bestemte regioner, og Midt- og Nord-Troms er den regionen hvor omfanget har vært høyest i hele perioden etter at SNO overtok oppsynsansvaret.

Spørsmål om redskaper som antas å være inndratt eller beslaglagt kan rettes til SNO (www.naturoppsyn.no) eller politiet.

Meld fra om ulovlige garn

Gjennom et samarbeid med Norges Jeger og Fiskerforbund har SNO etablert en app til mobiltelefon (eller via egen internettside) hvor du kan tipse om ulovlig fiske. Du kan lese nærmere om hvordan du kan tipse om ulovlige garnsett mv ved å se lenke i menyen til høyre, eller ved å gå inn på www.ulovligegarn.no.

 

Oppdatert: 04.04.2012

Kontakt
Otto Okstad TLF: 917 93 877