Sjørøye


Sjørøya (Salvelinus alpinus) er viktig for sportsfiske i Norge, og har dermed stor betydning for friluftsliv og rekreasjon. Det er registert totalt 107 vassdrag som har, eller har hatt, sjørøye. Av disse er tre bestander tapt, en truet, to sårbare, sju redusert og 86 lite påvirket, mens åtte har usikker status. Sjørøya lever sammen med laks og sjøørret i de fleste vassdragene.

Sjørøye i Skibotn
Sjørøye i Skibotn
© John Lambela

Utbredelse

Sjørøya lever i Nordland, Troms og Finnmark, og på Svalbard. Grensa går ved Bindalen i sør, og den er antatt å være bestemt av temperaturer i havet. Arten veier vanligvis mindre enn to kilo, men kan komme opp i fire til fem kilo i enkelte elver.

Likhetstrekk med sjøørreten

Sjørøya har mange likhetstrekk med sjøørreten. Bestandene består både av fisk som vandrer til havet (anadrom), og individer som blir igjen i vassdraget (stasjonær). Det varierer også mellom vassdragene hvor mange fisk som vandrer, og det blir flere jo lenger nord du drar.

Sjørøya blir, som både laksen og sjøørreten, til smolt før den vandrer ut i sjøvannet. Tidspunktet og antallet som går ut varierer mye. Som regel skjer utvandringen i mai og juni, men også så sent som i månedsskiftet juni-juli på Svalbard. Alderen ved utvandringen er høyest lengst nord i leveområdene. Den er fra ti til tolv år på Svalbard.

Vender tilbake til samme vassdrag

Røyene som vandrer ut, og som senere gyter i samme vassdrag, kommer vanligvis tilbake til samme vassdrag hvert år, til forskjell fra sjøørreten som godt kan vandre til andre vassdrag noen år, for så komme tilbake å gyte i hjemmevassdraget. Imidlertid er det kjent at både sjørøye og sjøørret vandrer til, og gyter i, andre vassdrag enn hjemmevassdraget.

Etter to til tre år med vandring mellom sjøvannet og vassdragene blir sjørøya kjønnsmoden. Da er hannene cirka 25 cm og hunnene fra 30, til 35 cm.

Sjørøya gyter i ferskvann om høsten og eggene klekkes om våren. I motsetning til sjøørreten foregår gytingen stort sett der innsjøer er tilgjengelig fra vassdragene. Gytetidspunktet kan variere med opptil to måneder innenfor samme område.

Knyttet til kysten

Oppholdet i sjøen varer vanligvis fra 30, til 50 dager. Arten er også i enda større grad enn sjøørreten knyttet til de nære kystområdene våre, og den vandrer derfor sjelden mer enn 20 til 30 kilometer fra elva hvor den vokste opp.  

Under det første oppholdet i saltvann vokser den mye, vekten øker med 75 prosent i snitt og lengden med to til fire cm. Dette varierer imidlertid mye mellom vassdragene. Bare 15 til 30 prosent overlever den første sommeren i sjøen. Av individene som er større og eldre, overlever 75-85 prosent.

Etter oppholdet i fjordene vandrer sjørøya tilbake til ferskvannet i vassdragene for å overvintre og gyte.

Oppdatert: 04.04.2012

Kontakt