Forsuring


Forsuring av vann er et av de største miljøproblemene i Norge, og det har ført til stor reduksjon i det biologiske mangfoldet. Sur nedbør har påvirket vannkvaliteten i norske vassdrag siden før 1900. Mer enn 15 000 fiskebestander har dødd ut, eller de har blitt påvirket av forsuringen. 14 laksestammer er tapt og minst 25 andre er påvirket.

Måling av forurensing
Måling av forurensing.
© Eva Thorstad

Fiskedød som følge av forsuring ble observert allerede i perioden mellom 1870 og 1920, men ikke før i 1925 ble det funnet ut at skadene skyldtes surt vann.

Koblingen mellom surt vann og sur nedbør ble ikke oppdaget før på slutten av 1950-tallet. Skadene på fiskebestandene økte i takt med økende forsuring og det er sannsynlig at tap av biologisk mangfold fulgte den samme utviklingen.

Hvordan dreper surt vann fisken?

Det er ikke den sure nedbøren direkte som utløser fiskedøden, men nedbøren frigjør stoffer i berggrunnen som er giftige for fisken. Aluminium er det viktigste av disse stoffene. Aluminiumet danner et tykt slimlag over fiskens gjeller, og den klarer ikke ta opp oksygen skikkelig.

Forsuring rammer frittsvømmende laks på flere måter, og alt kan knyttes til aluminium som er bundet til fiskens gjeller. Dødeligheten skyldes normalt respiatorisk og ioneregulatorisk svikt (Rossland og Staurnes 1994).

Mens høye konsentrasjoner av aluminium på gjellene dreper fisken i ferskvann, og på den måten påvirker overlevelse fra egg til smolt, kan lave konsentrasjoner ha en like stor effekt, men da ved å påvirke sjøvannstoleransen til smolt (den hemmer syntese av Na, K - ATPase i gjellene).

Følsomheten for aluminium varierer med livsstadium, hvor vi antar at laksesmolt (stadiet hvor laksefiskene gjennomgår en forandring som gjør dem i stand til å leve i saltvannet) er mer følsom enn nyklekt yngel og eldre parr. På grunn av livssyklusvariasjoner vil en episode som inntreffer om høsten og vinteren være mindre alvorlig enn en tilsvarende episode om våren. Det antas at forsuringen dreper egg kun i de sureste vannforekomstene. Her er laksebestanden normalt utryddet.

15 000 fiskebestander har dødd ut

Forsuring av vann og vassdrag er alvorlig for fisk og andre organismer som lever i ferskvann. På det verste var 30 prosent av landarealet påvirket og 20 prosent av artene forsvant fra de sure vassdragene. Mer enn 15 000 fiskebestander har dødd ut eller er påvirket av forsuring. 25 laksestammer er tapt, og minst 20 andre er påvirket. Størst skade var det i Agder-fylkene.

Kalking av vassdrag

Direktoratet for naturforvaltning har startet opp kalking i 21 vassdrag for å motvirke forsuring i laksevassdrag. Kalking i laksevassdrag har vært et viktig tiltak for å redde laksen i de siste 15 årene. Kalkingen blir fulgt opp med undersøkelser for å følge utviklingen i vannkjemien, fiskebestandene, forekomsten av bunndyr og vannvegetasjon.

Les mer om kalking på siden om Kalking av vassdrag med laks, sjøørret og sjørøye og i våre publikasjoner (se menyen til høyre). 

Oppdatert: 04.04.2012

Relaterte dokumenter