Overbeskatning av laksefisk


Målet for lakseforvaltningen er at laksebestandene skal oppnå gytebestandsmålene, og at vi kan høste av det naturgitte overskuddet. Gytebestandsmålet angir antall gytefisk eller rogn som skal til for å fylle opp oppvekstområdene i elva for å bedre utnytte elvas potensiale for fiskeproduksjon, og helst smoltproduksjon. Overbeskatning innebærer at det fanges for mye laks til at målet nås.

Fangst av sjøørret
Fangst av sjøørret.
© Børre Dervo

Det er Direktoratet for naturforvaltning som regulerer fisket etter laks i sjøen og i vassdragene, og vi gjør det på bakgrunn av råd fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning.

Overskuddet i laksebestandene varierer

Det naturgitte høstbare overskuddet i laksebestandene vil variere på grunn av naturlige svingninger i bestandene. For eksempel varierer overlevelsen hos laks som har vandret ut i sjøen og som går fra å være smolt, til å bli voksen fisk.

Elvas kapasitet til å produsere smolt for utvandring til havet har en øvre grense. Dette skyldes at lakseungene har revir, og det er bare plass til et gitt antall i elva. Hvis det gytes flere egg og klekkes flere lakseunger enn elva har plass til, vil ”overskuddet” dø. Vi kaller dette tetthetsavhengig dødelighet, men dersom gytebestanden er større enn det som skal til for å fylle opp leveområdene, har vi et overskudd som kan høstes uten at det går ut over produksjonen.

Laksens vekst og overlevelse i havet varierer mye fra år til år, men i havet er det ingen tetthetsregulerende mekanismer. Det betyr at tilbakevandringen av laks fra havet til elvene det enkelte år er direkte avhengig hvor mange som gikk ut foregående år.

Menneskeskapte påvirkninger, som kraftreguleringer eller fiskeoppdrett, kan imidlertid redusere produksjonen og overlevelsen i laksebestandene, slik at det høstbare overskuddet blir mindre enn forventet ut fra naturgitte forhold og variasjoner.

Fisket og beskatningen skal være tilpasset

Fisket og beskatningen skal være tilpasset variasjoner i det naturgitte, høstbare overskuddet. Dermed kan det høstes mer i år med et stort naturgitt høstbart overskudd, enn i år med mindre overskudd.

Fisket må reduseres, dersom det høstbare overskuddet reduseres

I situasjoner hvor menneskeskapte påvirkninger reduserer det naturgitte høstbare overskuddet, må fisket og beskatningen reduseres.

Gjennom å redusere fisket og beskatningen forsøker vi å kompensere for skadevirkninger fra andre menneskeskapte påvirkninger, slik at vi kan oppnå gytebestandsmålet. Overbeskatning regnes som den bestandsreduksjonen under gytebestandsmålet som skyldes fiske.

I tillegg til færre voksne laks som returnerer til elvene, kan overbeskatning føre til grunnleggende (genetiske) endringer i bestandene. Dette kan inkludere endringer i laksens livshistorie, for eksempel at vi får færre storlaks og flere smålaks, senere oppvandring i vassdragene, eller endringer i overlevelse og vekst, slik at bestandens produksjon blir lavere. Dette er lite ønskelig, og det vil være svært vanskelig å reversere.

Fiske på mange bestander

En spesiell utfordring i laksefisket, er fiske på laks som kommer fra flere elver. Mye av sjølaksefisket og fisket i de nedre delene av større vassdrag har denne karakteren. Det kalles fiske på blandede bestander.

I fiske på blandede bestander kan bestander som ikke tåler mye beskatning høstes sammen med bestander som tåler beskatning. Dette kan øke muligheten for overbeskatning. Et slikt eksempel er fisket i Trondheimsfjorden, der en har høstbare bestander i for eksempel Gaula og Orkla, men en svak bestand i Verdalselva som lett kan bli overbeskattet.

Tiltak for å unngå overbeskatning

De siste årene er det innført strengere og mer detaljerte regler for å sikre gytebestandene og unngå overbeskatning av laks. Reguleringen av fisket skjer gjennom fastsettelse av sesongens lengde, antall dager eller timer det kan fiskes per uke eller døgn, ved redskapsbestemmelser og kvoter.

De nye og strengere reguleringene skyldes at vi har fått bedre kunnskap om gytebestandene. Mer detaljerte regler kan være kompliserende for fisket, men de innebærer også at det er mulig å drive fiske i elver og fjorder som ellers kunne vært helt stengt for fiske.  

Les mer om fiskereguleringene ved å følge lenken i menyen til høyre.

Oppdatert: 04.04.2012