Hver lakseelv har sin unike laksestamme


Gjennom tusener av år har laksen tilpasset seg forholdene i vassdraget hvor den blir født.

Laksefiske i elv
Laksefiske i elv
© Jørund Braa

Laksen har tilpasset seg blant annet vannføring, temperatur, tilgjengelige næringsdyr, sykdomsorganismer og evnen til å finne tilbake til det vassdraget hvor den ble født. Som resultat av dette er hver laksebestand spesielt godt rustet til å overleve og reprodusere i sitt eget vassdrag.

Genetiske, målbare forskjeller

Tilpasningen har resultert i genetiske, målbare forskjeller mellom laksebestandene i de ulike elvene. Forskjellene kommer blant annet til uttrykk gjennom vekst, alder ved kjønnsmodning, tidspunkt for når de vandrer ut i sjøen og gytetidspunkt.

Bestandene er verneverdige

For å ta vare på denne unike tilpasningen har Naturmangfoldloven som mål at artene og deres genetiske mangfold skal ivaretas på lang sikt. Hver enkelt laksebestand har en genetisk sammensetning som ikke lar seg rekonstruere dersom den blir endret, for eksempel ved at innblandingen av rømt oppdrettslaks blir for stor over tid.

Tilpasningene til hver enkelt elv sikrer maksimal produksjon av laks, som igjen er grunnlaget for å kunne høste av et størst mulig overskudd.

Oppdatert: 08.04.2013