Gyrodactylus salaris


Lakseparasitten Gyrodactylus salaris er en alvorlig trussel mot norske laksebestander. Mattilsynet har ansvaret for overvåking, forebygging og smittebegrensende tiltak. Direktoratet for naturforvaltning har ansvaret for tiltak for å utrydde parasitten. På disse sidene kan du lese mer om parasitten og hvordan vi jobber for å bevare laksestammer og fjerne smitten fra vassdragene.

 Se hvordan laksen påvirkes i denne animasjonen om Gyrodactylus salaris.

Gyrodactylus salaris (G.salaris) er innført til Norge gjennom innførsel av fremmed laks og regnbueørret.

Parasitten er en knapt synlig snylter som lever på huden hos lakseunger, og den er regnet for å være blant de største truslene mot ville laksestammer i Norge. Produksjonen av lakseunger reduseres dramatisk (80-90 prosent) i vassdrag med G. salaris, og laksestammene trues av utryddelse etter få år, dersom ikke mottiltak iverksettes.

En følge av innføringen av snylteren er årlige inntektstap i størrelsesorden 200-250 millioner kroner, som fram til i dag har kostet Norge tre til fire milliarder kroner.

Ønsker du å lese mer om tiltak mot parasitten se handlingsplanen mot lakseparasitten G. salaris som du finner under publikasjoner i menyen til høyre.


Lakseparasitten Gyrodactylus salaris er en stor trussel mot norske laksebestander.


Oppdatert: 10.04.2012