Slik unngår du å spre smitte


For å redusere faren for smitte av Gyrodactylus salaris i fiske- og fritidssammenheng har veterinærmyndighetene utarbeidet en rekke krav og forbud som du kan lese om på denne siden. Ytterligere informasjon om desinfeksjon og tiltak som reduserer smittefaren i vassdrag finner du på Mattilsynets nettsider.  

For å unngå å spre smitten er det viktig at du gjør følgende:

 • Båter, redskaper og annet utstyr som er brukt i et vassdrag skal være tørre før de brukes i annet vassdrag. I infiserte vassdrag er det i tillegg krav om desinfeksjon.
 • Fiskeutstyr, båter og annet utstyr som er brukt i vassdrag i utlandet skal være rengjort og desinfisert før det tas inn i Norge. Det er forbudt å flytte og sette ut levende fisk uten godkjent helseattest.
 • Det er forbud å flytte levende fisk mellom vassdrag.
 • Det er forbudt å flytte levende eller død fisk fra infiserte vassdrag til andre vassdrag, eller andre deler av samme vassdrag.
 • Det er forbudt å tømme vannbeholdere direkte i annet vassdrag.

Etablering av desinfeksjonsstasjoner, som er tilgjengelig for publikum i tilknytning til vassdrag, er tiltak som det har vært fokusert på de siste årene. I smittete vassdrag er dette et krav for å drive organisert friluftsaktivitet.

Det er ikke et offentlig ansvar å etablere og drive slike desinfeksjonsstasjoner. Dette ansvaret bør ivaretas av de som har nærings- eller fiskeinteresser i tilknytning til et vassdrag, eller være et samarbeid mellom de ulike aktørene i vassdragene.

Tiltak som reduserer smittefaren i vassdrag:

 • stenging av laksetrapper og etablering av fiskesperrer slik at lakseførende strekning reduseres
 • forbud mot utsetting av fiskearter som kan spre Gyrodactylus salaris
 • gjennomføring av en begrenset kjemisk behandling før smoltutvandring som en hasteaksjon for å hindre parasitten å spre seg til nye vassdrag
Direktoratet for naturforvaltning og Mattilsynet gjør fortløpende vurderinger av hvor og når slike tiltak skal gjennomføres, og vi prioriterer tiltakene i de enkelte smitteregionene. Dette legger vi til grunn for vurderingene:
 • fare for videre spredning innenfor og ut av smitteregioner
 • biologisk og økonomisk verdi av berørte laksestammer
 • smittestatus i smitteregionens laksevassdrag
 • mulighet for utryddelsestiltak i alle infiserte vassdrag i regionen
 • lokalt engasjement og vilje/aksept for tiltak
 • sannsynlighet for gjensmitte fra tilliggende områder
 • behov for langtidssperrer (tidsaspekt)

Oppdatert: 04.04.2012