Smitte i fiskeanlegg


Ferskvannsanlegg med laks og regnbueørret har vist seg å være en viktig smittekilde for Gyrodactylus salaris, spesielt i den første tiden etter at parasitten ble innført til Norge. Fram til i dag er det påvist smitte i 40 fiskeanlegg, og så sent som i 2002 ble det påvist spredning av smitte til tre fiskeanlegg i Nordland.

Noen av de viktigste smitteforebyggende tiltakene i fiskeanlegg er at

  • kilden for inntaksvann skal være sikret mot oppgang av anadrom fisk
  • kravet om avløp til saltvann, samt krav om plassering og dyp blir oppfylt
  • kravet om tilstrekkelig helsekontroll blir gjennomført

Kultiveringsanlegg

For kultiveringsanlegg som kun produserer fisk for utsetting i et lokalt vassdrag er kravene til helsekontroll lavere. Kravene er også avhengig av produksjonsform, altså om det produseres yngel, settefisk eller smolt. 

Settefiskanlegg

I settefiskanlegg i innlandet som har avløp til ferskvann stilles det krav om at inntaksvann skal filtreres, alternativt at det blir brukt en vannkilde som det ikke er fisk i. Det stilles også krav til at avløpsvannet skal renses enten ved filtrering, eller sedimentering.

Matfiskeanlegg

Ved matfiskanlegg i innlandet stilles det krav om at settefisk skal tas fra anlegg i samme epidemiologiske sone (vassdrag med nedslagsfelt). De har ikke tillatelse til å overvintre fisk. Det vil si at de skal brakklegges hver vinter.

Matfiskanlegg har heller ikke tillatelse til å selge levende fisk til andre anlegg eller til utsett. Avløpsvann fra anlegget skal filtreres eller sedimenteres. Dersom produksjonen kun baserer seg på stedegen fisk, som finnes naturlig i området, og levende materiale hentes herfra, stilles det vanligvis ikke krav til rensing av avløpet. 

Ved smitte i fiskeanlegg

Ved påvisning av smitte i et anlegg gjennomføres sanering ved at anlegget tømmes for fisk, desinfiseres og brakklegges før nytt materiale kan tas inn. Sanering av anlegg innebærer ikke bruk av kjemikalier. Dersom det nærliggende vassdraget allerede er smittet gis det som regel tillatelse å føre fisken frem til slakting, eller utsett i oppdrettsanlegg i sjø, før anlegget saneres.

Ved transport av settefisk fra et infisert anlegg stilles det krav om at denne skal foregå i saltvann. Det forutsettes at saltholdigheten på utsettingsstedet er så høy at parasitten ikke overlever, eller at fisken har gått på desinfisert sjøvann i fiskeanlegget minst én uke før utsett.

For ytterligere informasjon kontakt Mattilsynet.

Oppdatert: 04.04.2012