Å bevare fisk fra smittede vassdrag


Ørret og røye overlever, mens lakseungene dør av Gyrodactylus salaris. Det betyr at vi må velge forskjellige strategier for å bevare artene fram til parasitten er utryddet.

Levende genbank

Laks

I vassdrag som er smittet med Gyrodactylus salaris  er det viktig å samle inn genetisk materiale fra laks for å sikre bestanden fram til smitten er fjernet. Dette gjør vi ved å oppbevare frossen melke i en sædbank og ved å holde avkom fra stamfisk i levende genbank.

Arbeidet med å sikre villaksen ved hjelp av genbanker har pågått siden 1986. I den første perioden ble det bare tatt vare på melke, men etter hvert har vi etablert tre genbankanlegg for oppbevaring av levende fisk. I dag oppbevarer vi om lag 30 laksestammer i disse genbankanleggene.

Når vi har fjernet G. salaris fra vassdraget bruker vi befrukta egg fra genbanken til å bygge opp laksebestanden igjen. Da planter vi øyerogn i elvegrusen og vi setter ut yngel, ungfisk og smolt i vassdraget. Slik kan vi i løpet av få år bygge opp igjen en laksebestand, mens det tar svært lang tid uten denne innsatsen.

Sjøørret/ørret

G. salaris kan ikke overleve på ørret i lengre tid, derfor er det normalt ikke nødvendig med bevaringstiltak før vi nærmer oss tidspunktet for utrydding av parasitten. Hvis vi bygger ei fiskesperre langt ned i et vassdrag, kan det likevel være behov for bevaringstiltak.

En måte er å plante rogn eller sette ut yngel på oversiden av sperra, en annen er å la sjøørreten gyte på oversiden av sperra. Velger vi den siste metoden må vi teste genetisk at det er sjøørret for å være sikre på at vi ikke slipper opp en langtidsvert for G. salaris (laks eller blanding mellom laks og ørret).

Før en utryddelsesaksjon med rotenon må vi iverksette sikringstiltak for sjøørret. Den enkleste metoden er å fange umoden og kjønnsmoden sjøørret og oppbevare fiskene på steder som ikke blir rammet av rotenonbehandlingen. Dette kan være i fiskeanlegg, brønnbåt eller i merder som er plassert i sjøvann. Etter at behandlingen er gjennomført kan ørreten slippes løs.

Sjørøye/røye

Både sjørøye  og stasjonær røye har vist seg å kunne være langtidsvert for G. salaris. Siden røye ikke dør av parasitten vil bevaringstiltakene først og fremst være nødvendig i forbindelse med en rotenonbehandling. For å være helt sikker på at den fisken vi setter tilbake etter rotenonbehandlingen er fri for G. salaris kan det være nødvendig å bruke genbankprinsippet.

Flytting av røye til oversiden av ei fiskesperre vil bare være aktuelt dersom vi er sikre på at det ikke finnes G. salaris oppstrøms sperra.

Oppdatert: 04.04.2012