Slik virker Gyrodactylus salaris på laks


To år etter at et vassdrag er infisert med Gyrodactylus salaris er antallet lakseunger i vassdraget redusert til 45 prosent av det opprinnelige antallet. Etter tre år går antallet gytelaks ned, og etter sju år er fangstene redusert med 70 prosent og laksestammen er utrydningstruet.

Normalt lever G. salaris hovedsaklig på lakseungenes finner, og først og fremst på rygg-, buk-, og brystfinner. Ved svært høye antall sprer den seg over et større område på fisken.

Parasitten spiser deler av fiskens slim- og hudlag og lager etter hvert små hull i det beskyttende hud- og slimlaget som fiskene må ha for å overleve. Et lite antall G. salaris på en fisk vil gjøre mindre skade, men flere tusen fører til at fisken dør.

Hvordan Gyrodactylus salaris smitter

Det typiske smitteforløpet i norske vassdrag er at det skjer en rask oppblomstring av parasitter, som gir voldsomme infeksjoner med tusenvis av G. salaris på enkelte fisker. Tettheten av lakseunger i vassdraget avtar sterkt og etter noen år er nesten alle laksungene borte. I neste omgang vil mindre ungfisk føre til at færre voksne laks kommer tilbake.

Vi deler det normale sykdomsbildet for laksebestander i smittete vassdrag i fire faser:

FASE 1:
Smitten blir innført til vassdraget og G. salaris blir funnet på et beskjedent antall fisk på ett eller flere steder i vassdraget. Tettheten av lakseunger ligger fremdeles på et normalt nivå (0-1 år etter innføring).

FASE 2:
Smitten har spredt seg til mesteparten av vassdraget, og parasittene finnes i stort antall på de fleste lakseungene. Antallet lakseunger ligger fremdeles på et normalt nivå, men døde og døende lakseunger blir funnet (1-2 år etter innføring).

FASE 3:
Antallet lakseunger er sterkt redusert. Kun et lite antall lakseunger blir funnet, alle er smittet (2-5 år etter innføring).

FASE 4:
Sterk reduksjon i fangst av laks i vassdraget (fra 3 år etter innføring).

Tabell: Tetthetsreduksjon av lakseunger og voksenlaks i vassdrag som følge av G.salaris

Utviklingen hos laksebestander som blir smittet av lakseparasitten. Bestandene av lakseunger blir i gjennomsnitt redusert til 45 prosent av opprinnelig nivå to år etter parasittangrep. Etter sju år er i underkant av to prosent av lakseungene tilbake. Fangsten av voksen laks i smittete vassdrag har i gjennomsnitt gått ned til en tredjedel av det normale, sju år etter parasittangrep. (Johnsen og Jensen 1985).

Oppdatert: 04.04.2012