Laksefiske i sjøen


Laksefiske i sjøen er i dag avgrenset til fiske med kilenot og krokgarn (som hovedregel kun i Finnmark). Laksefisket i sjøen er en grunneierrett, som krever at du har eiendom som grenser til sjøen.

Kilenotfisker i Trondheimsfjorden.
Kilenotfisker i Trondheimsfjorden.
© Kristian B. Rian

Redskapen som brukes består av et ledegarn som er festet i land eller i en grunne, og som leder ut til en fangstinnretning. Kilenota fanger etter ruseprinsippet og stenger fisken inne, mens i krokgarnet setter fisken seg fast i garnet. 

Reduksjon i antallet sjølaksefiskere

Tidlig på 1990-tallet var det mer enn tre tusen personer som rapporterte fangst med faststående redskap (kilenot og krokgarn). I dag er det om lag ett tusen personer som driver slik fiske, og nær halvparten av dem fisker i Finnmark.

Det er to hovedårsaker til at sjølaksefisket er redusert:

  1. Laksebestandene har gått tilbake og reguleringene for sjølaksefisket har dermed blitt strengere enn før. Mange kyststrekninger som tidligere hadde et rikt laksefiske, er i dag enten helt stengt eller åpent kun i en kortere sesong.
  2. Verdien av laksen gått kraftig tilbake. Mens laks tidligere var luksusmat som ga høye priser til fiskeren, har veksten i produksjonen og tilbudet av oppdrettslaks medført at prisene har blitt mye lavere. Betalingen for villaks er i dag omtrent den samme som på 1970-tallet, målt i absolutt kroneverdi. Skulle laksen ha holdt følge med konsumprisindeksen, hadde villaks i dag kostet 250 kroner kiloen.

Reduserte fangster i sjølaksefisket

Fra 2000 til 2008 ble det fanget mellom 400 og 700 tonn laks i sjølaksefisket. Da førte strengere reguleringer til at fangstene falt til rundt 300 tonn. I 2012 ble det registrert en fangst på ca 260 tonn av laks og sjøørret i sjøen. Finnmark, og deretter Trøndelag, er nå de viktigste områdene for sjølaksefiske.

Få driver næringsfiske

Nyere undersøkelser viser at de fleste som driver sjølaksefiske i liten grad driver det som et næringsfiske. For majoriteten er det en hobby som gir god mat på både til fiskeren selv, familie og venner, samtidig som man tar vare på tradisjoner og rettigheter.

Noen driver laksefiske som en del av allsidig næringsvirksomhet, med egen foredling eller videresalg til reiselivsbedrifter eller oppkjøpere. Sjølaksefisket er ansett for å være spesielt viktig for sjøsamisk kultur og bosetting. Langs kysten i Nord-Norge har mangesysleri og kombinasjoner mellom jordbruk og fiske vært viktig, og det gjelder også laksefiske.

Sjølaksefisket har i dag en relativt begrenset lokaløkonomisk betydning. Omsetningsverdien av den laksen som fanges er på rundt 20 millioner kroner.

Oppdatert: 09.04.2013