Overvåking av rømt oppdrettslaks i vassdrag


Innslaget av rømt oppdrettslaks i gytebestandene har de siste tolv årene ligget mellom 11 og 18 prosent. I 2010 lå innslaget på 13 prosent, det samme som i 2009.

Lakseovervåking i Orkla
Lakseovervåking i Orkla
© Heidi Hansen

I følge Vitenskapelig råd for lakseforvaltning er innslaget av rømt oppdrettslaks i vassdragene stabilt for høyt i forhold til hva som er bærekraftig nivå i store deler av landet.

Innslaget av rømt oppdrettslaks overvåkes

Norsk institutt for naturforskning (NINA) overvåker på vegne av Fiskeridirektoratet og Direktoratet for naturforvaltning innslaget av rømt oppdrettslaks i sportsfisket og i gytebestandene om høsten.

Innslaget av rømt oppdrettslaks i fangstene i elvene har blitt systematisk undersøkt siden 1989 og fram til i dag (se figur). Dette arbeidet har ført til at vi har en omfattende tidsserie med data fra skjellprøver fra 250 000 laks.

 

Beregnet prosentandel (uveid gjennomsnitt over elver) for innslag av rømt oppdrettslaks i prøvefisket/stamfiske like før gyting om høsten i perioden 1989-2010.

Innslaget høyest om høsten

Generelt har innslaget av rømt oppdrettslaks i vassdragene vært lavest i sportsfisket og høyest i prøvefisket og stamfisket om høsten like før gyting.

Grunnen til at innslaget av rømt oppdrettslaks er høyest i prøvefisket og stamfisket om høsten, er at rømt oppdrettslaks i hovedsak går opp i vassdragene seinere enn villaksen, og ofte etter at fiskesesongen er slutt.

Når vi er interessert i å se på risikoen for innkrysning av rømt oppdrettslaks, vil høstfisket generelt gi det beste bildet ettersom laksen gyter på høsten. Når det ikke finnes gode nok høstdata kan det være nødvendig å benytte data fra hele året for å få et tilstrekkelig datatilfang.

Figur fra Fiskeridirektoratet over innmeldte rømminger fra 2001 -2012

Rømmingsstatistikk

Oppdatert: 04.04.2012