Nasjonale laksefjorder og laksevassdrag


Stortinget har opprettet 52 nasjonale laksevassdrag og 29 nasjonale laksefjorder for å gi våre viktigste laksebestander en særskilt beskyttelse. Laksebestandene som inngår i ordningen skal beskyttes mot inngrep og aktiviteter i vassdragene og i de nærliggende fjord- og kystområdene.

Bestandene som inngår i ordningen blir prioritert i arbeidet med å styrke villaksen, og følgende tiltak inngår:

  • bekjempelse av Gyrodactylus salaris
  • restaurering av leveområder
  • revisjon av konsesjonsvilkår og
  • kompenserende tiltak i regulerte vassdrag
  • kalking og bestandsovervåkning
  • tiltak mot rømming av oppdrettslaks
  • bekjempelse av lakselus
  • reguleringer i laksefisket

Ordningen omfatter ca. 75 prosent av den norske villaksressursen, og den inkluderer store og tallrike bestander med høy produktivitet, eller potensielt høy produktivitet, storlaksbestander og bestander med spesiell genetisk karakter.

Utvalgte bestander finnes med få unntak i alle fylker langs kysten. Ordningen er permanent, men ny kunnskap kan over tid medføre endringer i regelverket for forvaltningen av nasjonale laksevassdrag og fjorder. Ordningen skal derfor evalueres innen 2017.

Klikk på bildet for å se kartet i større format!

NLV/NLF

Oppdatert: 06.02.2013