Råd og utvalg

Med bakgrunn i de store utfordringene vi står overfor i lakseforvaltningen, er det opprettet flere råd og utvalg både nasjonalt og internasjonalt. Her møtes aktører innen forvaltning, forskning og næringsliv for å utveksle kunnskap og komme med innspill til forvaltningen og andre beslutningstakere. 

Det internasjonale rådet for havforsking

International Council for the Explorations of the Sea (ICES) er ein internasjonal organisasjon som er etablert under Konvensjonen for det internasjonale rådet for havforsking.

Les mer

Regionale og lokale fagråd

Regionale og lokale fagråd er frivillige samarbeidsorganer i spørsmål knyttet til anadrom laksefisk. De er først og fremst rådgivende organer og har ingen formell myndighet eller lovpålagte oppgaver. I de regionale fagrådene utveksles synspunkter, og rådene søker å komme fram til felles problemløsninger og enighet om forvaltningsstrategi og tiltak.

Les mer

Reguleringer av laksefiske i Nord-Troms og Finnmark

Som urfolk har samene rett til å bli konsultert i saker som kan få direkte betydning for dem.

Les mer

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning er et uavhengig råd, opprettet av Direktoratet for naturforvaltning i 2009. Rådet utarbeider en årlig rapport som beskriver status og utvikling for bestanden av laks. Rapportene er sentrale dokument når det gjelder sammenstilling av kunnskapsgrunnlaget for forvaltning av laks.

Les mer