Bestandstilstand for sjøørret og sjørøye


Systemet for tilstandsvurderingen av vassdrag med sjøørret og sjørøye er det samme som
for laks, men gjelder kun kvantitative forhold (eksistensrisiko og produksjon). Hybridisering med rømt oppdrettslaks ikke er vurdert.

De to tabellene nedenfor viser bestandstilstanden for 1 127 vassdrag med sjøørret og 114 vassdrag med sjørøye. Detaljert informasjon om bestandstilstanden i det enkelte vassdrag finnes i Lakseregisteret.

 

Bestandstilstand sjøørret 2013   

   

Bestandstilstand sjørøye 2013

  

 

Kvantitativ tilstandsinndeling

  

Tilstand

Beskrivelse

Tapt

Vassdrag hvor bestanden har gått tapt på grunn av menneskeskapte påvirkninger.

Truet

Vassdrag hvor bestanden har en høy risiko for å gå tapt på grunn av menneskeskapte påvirkninger.

Sårbar

Vassdrag hvor bestanden kan bli truet av menneskeskapte påvirkninger.

Redusert

Vassdrag med betydelig redusert ungfiskproduksjon og/eller voksenfiskbestand på grunn av menneskeskapte påvirkninger.

Hensynskrevende

Vassdrag hvor økt eller vedvarende negativ påvirkning kan medføre plassering i lavere kategori samt vassdrag med naturlig liten bestand.

Ikke spesielt hensynskrevende

Vassdrag med bestand som anses å ha en svært god tilstand.

 Usikker kategoriplassering

 Vassdrag hvor bestandstilstanden er usikker.

Informasjon om påvirkningsfaktorene i det enkelte vassdrag finnes i Lakseregisteret.

  

Betydning av de ulike påvirkningsfaktorene for sjøørret

Tabellen under viser andelen vassdrag hvor en påvirkningsfaktor er avgjørende for kategoriplasseringen, enten alene eller i kombinasjon med andre påvirkningsfaktorer

PåvirkningsfaktorProsent av 1127 vassdragAntall vassdrag
Vassdragsreguleringer 14 % 163
Fysiske inngrep 22 % 244
Forsuring 3 % 36
Jordbrukstilsig 12 % 131
Forurensning 6 % 63
Gyrodactylus salaris 0 % 0
Lakselus 32 % 365
Overfiske 0 % 2
Ukjente faktorer 4 % 43
Andre forhold 5 % 55

     

 Betydningen av de ulike påvirkningsfaktorene for sjørøye

Tabellen under viser andelen vassdrag hvor en påvirkningsfaktor er avgjørende for kategoriplasseringen, enten alene eller i kombinasjon med andre påvirkningsfaktorer

PåvirkningsfaktorProsent av 114 vassdragAntall vassdrag
Vassdragsreguleringer 8 % 9
Fysiske inngrep 4 % 5
Forsuring 0 % 0
Jordbrukstilsig 3 % 3
Forurensning 2 % 2
Gyrodactylus salaris 0 % 0
Lakselus 30 % 34
Overfiske 5 % 6
Ukjente faktorer 11 % 12
Andre forhold 10 % 11

  

 

 

Oppdatert: 15.11.2012

Kontakt
Dagfinn Gausen TLF: 911 51 263

 

Spørsmål om lakseregisteret, ta kontakt med Kristian Rian
tlf: 465 08 334

 

Kommentarer til Villaksportalen