Hvordan fastsetter vi gytebestandsmål?


Gytebestandsmål er et forholdsvis nytt begrep i forvaltningen av villaks i Norge. Fastsettelse og bruk av gytebestandsmål i forvaltningen er i tråd med føringer fra Den nordatlantiske laksevernorganisasjonen (NASCO).

Gytebestandsmålet forteller oss hvor mye rogn eller gytefisk det bør være for at vassdraget skal produsere mest mulig laks, og dermed legge grunnlag for en levedyktig bestand på lang sikt. Det er et grunnleggende forvaltningsmål at bestandene skal nå gytebestandsmålene.

Vassdragene er delt inn i fire grupper

For å komme fram til gytebestandsmålet, er laksevassdragene først inndelt i fire grupper etter hvor produktive de er. I lite produktive vassdrag er det naturlig lav tetthet av lakseunger, og her trengs relativt få rognkorn for å fylle oppvekstområdet med laksunger. Dette er gjerne kalde og næringsfattige vassdrag med lite egnede oppvekstområder.

I høyproduktive vassdrag med ideell vanntemperatur, rikelig med mat og egnede oppvekstområder, er tettheten av lakseunger høy. Her trengs det mye rogn. I den minst produktive gruppen trengs det mindre enn 1,5 egg per kvadratmeter. I den mest produktive gruppen trengs det mer enn 5 egg per kvadratmeter.

Når vi vet at hunnlaks kan gyte 1 200 egg per kilo av egen kroppsvekt, og vi kjenner elvas areal og hvilken gruppe vassdraget tilhører, kan vi beregne antall kilo hunnlaks som trengs for å nå gytebestandsmålet.

Du finner mer informasjon hos Vitenskapelig råd for lakseforvaltning

Vil du vite mer om gytebestandsmål, finner du dette i rapportene fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning. Innledningen i rapport nr. 2 har en gjennomgang av hva som ligger i begrepet gytebestandsmål og gir en deg en grundig innføring i prosedyre for hvordan gytebestandsmålene er fastsatt. Du finner lenke til rapporten i menyen til høyre.

Forvaltningsmålet ble i 2009 vurdert som oppnådd i vassdrag der gytebestandsmålet var nådd for tre av de siste fire årene. For 2010 ble forvaltningsmålet betraktet som oppnådd for bestander der gytebestandsmålet var nådd de to siste årene.

Grense for hvor mange lakseunger og smolt det er plass til

Gytemål i antall eggDet går en grense i hvert vassdrag for hvor mange lakseunger og smolt det er plass til.

Selv om antall gytefisk øker, vil det ikke bli mer smolt ut av vassdraget og mer fisk inn til vassdraget. Det er dette overskuddet av gytefisk vi kan fiske på.

Se figuren til høyre (figuren er hentet fra rapport nr. 2 av Vitenskapelig råd for lakseforvaltning).

Oppdatert: 05.11.2012