Status for gytebestandsmål i norske elver


Første generasjon gytebestandsmål er utarbeidet for 439 norske laksevassdrag, og Vitenskapelig råd for lakseforvaltning har vurdert om gytebestandsmålene for 210 laksebestander er oppnådd. Ut fra dette har de gitt råd om beskatning.

Relativt få norske laksebestander ble klassifisert som overbeskattet i 2010. Innsiget av laks har gått ned de siste årene, men innsiget i 2010 var likevel bedre enn i 2009. Det er innført strenge reguleringer i laksefisket for å tilpasse uttaket til det reduserte innsiget.

Gytebestandsmålene ble ikke oppnådd i ca. 30 prosent av de vurderte bestandene i 2010.

På figurene nedenfor ser du gjennomsnittlig prosentvis oppnåelse av gytebestandsmålene for bestander i de ulike fylkene. 100 prosent er full oppnåelse. Oppnåelsen av gytebestandsmålene er særlig dårlig i Hordaland, til tross for at det fiskes svært lite i fylket.

 

Figur over gytebestandsmål

Oppnåelsen av gytebestandsmålene er avvikende dårlig i Hordaland til tross for at fisket er svært lite i fylket. Figuren viser gjennomsnittlig prosentvis oppnåelse av gytebestandsmålene (venstre figur, 100 % er full oppnåelse) og total beskatningsrate (høyre figur, gjennomsnittlig prosent av innsiget fra havet som ble beskattet i både sjø- og elvefisket) for bestander i de ulike fylkene (totalt 210 bestander). Merk at Østlandet består av fylkene Østfold, Oslo og Akershus, Buskerud, Vestfold og Telemark, og at Aust- og Vest-Agder er slått sammen til Agder.

Oppdatert: 05.11.2012