Hvordan skal vi nå gytebestandsmålet?


Strengere regulering av fiske er et vanlig strakstiltak for å nå gytebestandsmålet i et vassdrag, og mange laksevassdrag er stengt for alt fiske. For 2010 ble ca. 20 prosent av bestandene vurdert til ikke å ha høstbart overskudd.

Andre og mer langsiktige tiltak for å bedre laksens vekst og overlevelse i vassdrag og sjø bør gjennomføres, for å sikre at gytebestandsmålet blir nådd.

Menneskelig aktivitet påvirker laksen

De fleste påvirkningsfaktorene er skapt av mennesker. Noen forhold kan vi rette opp raskt, som for eksempel å stanse et skadelig utslipp til en elv, mens andre tilstander må vi ha et langt perspektiv på for å få gjort noe med. Et eksempel er  å redusere utslipp av klimagasser, for å stanse klimaendringene som sannsynligvis påvirker laksens næringsgrunnlag.

De viktigste påvirkningsfaktorene, som lakselus, rømt oppdrettslaks, forurensing, bifangst, vassdragsregulering og andre fysiske inngrep i vassdrag, finner du beskrevet under egne faner på nettsidene våre om laksefisk.

Generelt kan vi si at alle tiltak som bedrer en redusert naturlig overlevelse både i elv og i sjø, øker muligheten for å oppnå gytebestandsmålet.

Tiltak som bedrer forholdene for laksen

Eksempler på tiltak for å bedre laksens gyte- og oppvekstområder er å opprettholde funksjonelle laksetrapper, kalke forsurede vassdrag, sanere utslipp, rense opp, åpne vandringshinder med mer.

Arbeidet med å bedre tilstanden i vannforekomstene våre startet med innføringen av vannforskriften. I tiden som kommer åpnes det dessuten for å revidere vilkår tilknyttet gamle vasskraftreguleringer. Vi forventer at begge disse prosessene vil komme mange laksebestander til gode, og at gytebestandsmålene som en følge av dette blir nådd i stadig flere vassdrag.

Oppdatert: 05.11.2012