Regionale og lokale fagråd


Regionale og lokale fagråd er frivillige samarbeidsorganer i spørsmål knyttet til anadrom laksefisk. De er først og fremst rådgivende organer og har ingen formell myndighet eller lovpålagte oppgaver. I de regionale fagrådene utveksles synspunkter, og rådene søker å komme fram til felles problemløsninger og enighet om forvaltningsstrategi og tiltak.

Sammensetningen av de regionale og lokale fagrådene kan variere. Rettighetshavere i elv og sjø, sportsfiskeinteresser, relaterte organisasjoner, offentlige myndigheter, oppdrettsnæring og kraftutbyggere er aktuelle medlemmer.

Historikk

Lokale og regionale fagråd avløste de statlige laksestyrene som ble opprettet allerede på slutten av 1800-tallet. Laksestyrene hadde stor innflytelse og var en viktig del av lakseforvaltningen, men samfunnutviklingen førte etter hvert til behov for å endre forvaltningen av anadrom laksefisk. Ordningen med politisk valgte laksestyrer ble derfor fjernet i ny lov om laks- og innlandsfisk av 15. mai 1992. Isteden kom etableringen av lokale og regionale fagråd.

Oppbygging og sammensetning

Mens de lokale fagrådene stort sett etableres for ett eller flere mindre nabovassdrag, er de regionale fagrådene gjerne etablert for større fjordsystemer med mange lakseelver og i kystregioner med stort innsig av anadrom laksefisk.

Det regionale fagrådet for laks og sjøørret i Skagerak og Oslofjorden er et godt eksempel på et velfungerende råd, og det har også egen hjemmeside. Se http://www.fagrad.com. Regionalt fagråd kan også oppnevnes for hele fylker.

Sammensetningen av fagrådene kan variere etter behov, men rettighetshavere både i elv og sjø, sportsfiskeinteresser, offenlige myndigheter, kraftutbyggere og oppdrettsnæring er naturlige deltakere.

Mens de lokale fagrådene har medlemmer utpekt på lokalt nivå, består de regionale fagrådene av personer utpekt av organer på regionalt nivå eller fylkesnivå. Representanter for elveinteressene i de lokale fagrådene er som regel med i regionale fagråd. Fylkesmannen er også som regel med i regionale fagråd og har da sekretæriatfunksjonen.

Oppgaver

Anadrom laksefisk er viktig for mange. De representerer en ressurs for rettighetshavere som fisker selv eller selger fiskekort, og for sportsfiskere. 

Flere menneskeskapte trusler (vannkraftregulering, rømt oppdrettfisk, økt mengde lakselus, overbeskatning med mer) har mange steder gitt færre laks.  Det er kanskje spesielt i disse vassdragene at velfungerende fagråd har størst betydning. Her kan synspunkter utveksles og felles forvaltningsstrategier og tiltak bestemmes.

En mest mulig omforent forståelse av situasjonen er en viktig forutsetning i rådenes arbeid, og ofte inviteres eksterne fagfolk for å belyse aktuelle problemstillinger. Fagråd har ingen formell myndighet, men en omforent uttalelse fra et fagråd blir lyttet til av myndighetene.

Oppdatert: 08.04.2013