Forbedring av fangstrapporteringen


Fangstrapporteringen fra sportsfisket i elv og fra laksefisket med faststående redskap i sjøen skal bli enda bedre. Samtidig ønsker vi å få mer kunnskap om den urapporterte fangsten. Ulovlig fiske inngår også i beregningene av urapportert fangst. 
Ulovlig garn i sjøen
Ulovlig garn.
© Arild Fevik/SNO

Målet er at andelen av antatt urapportert fangst kan halveres. Dermed kan vi få større presisjon på data i fangststatistikken. En bedre fangstrapportering og et bedre estimat av urapportert fangst vil gi bedre grunnlag for en god beregning av lakseinnsiget til Norge.

Obligatorisk føring av fangstdagbok

Opplegget for rapportering av fiske i sjøen med kilenot og krokgarn er basert på obligatorisk føring av fangstdagbok fra den enkelte fisker. I og med at sjølaksefiskerne må registrere seg før fisket tar til, er det enkelt å gjennomføre kontroll av innsendte fangstrapporter og purre for manglende rapportering. Tilbakemeldingsprosenten fra sjølaksefiskerne er derfor meget god og ligger på mellom 90 og 95 prosent hvert år.

Et mulig forbedringspunkt for denne rapporteringen kan være å unngå over- og underrapportering, men vi vet lite om i hvilken grad dette finner sted.

Å få innført rapportering fra stangfisket i sjøen vil kreve store ressurser både når det gjelder innsamling og kontroll. Det ser ut til at spørreundersøkelser eller stikkprøveundersøkelser i avgrensede områder er mest aktuelt for å få kunnskap om fangsttall fra dette fisket.

Spesielt viktig å få bedre rapportering fra elvene

Det er spesielt viktig å få til en bedre rapportering fra sportsfisket i elvene. I elvefisket er det mange aktører som er involvert med et stort antall fiskere og ulik organisering av elveeiere i grunneierlag, fiskeforeninger og andre lag. Og det er mange typer fiskekort som tilbys – alt fra ettdøgnskort til sesongkort. Det største problemet er rapportering fra de som fisker med sesongkort. Innføring av hyppig rapportering via SMS kan være veien å gå i stedet for en sluttrapportering lenge etter at fisket har funnet sted.

Det har skjedd mye positivt med rapporteringen fra elvefisket de senere årene. Fortsatt er det mange vassdrag som ikke leverer fangstrapport, men dette er stort sett småvassdrag med et lite antall av gytefisk. Målsettingen må uansett være å få en tilnærmet 100 prosent rapportering fra elvefisket.

Ulovlig fiske

Et siste forbedringspunkt er å bli kvitt mest mulig av det ulovlige fisket. Det offentlige lakseoppsynet i sjøområdene og det lokale oppsynet i elvene har en viktig rolle her. Og det vil ha en preventiv virkning at anmeldte ulovligheter blir fulgt opp av påtalemyndigheten i størst mulig grad. Uansett må vi basere oss på anslag når vi skal fastsette størrelsen på den ulovlige fangsten. En bedre statistikk for registrerte ulovligheter og beslaglagte garn kan gi oss et grunnlag for å få mer eksakte data om den urapporterte fangsten.

Oppdatert: 15.03.2013