Vitenskapelig råd for lakseforvaltning


Vitenskapelig råd for lakseforvaltning er et uavhengig råd, opprettet av Direktoratet for naturforvaltning i 2009. Rådet utarbeider en årlig rapport som beskriver status og utvikling for bestanden av laks. Rapportene er sentrale dokument når det gjelder sammenstilling av kunnskapsgrunnlaget for forvaltning av laks.

Medlemmene i rådet er personlig oppnevnt og representerer dermed ikke den institusjonen de er ansatt i. Det tilstrebes at viktige fagmiljøer er representert.

Medlemmene oppnevnes for fem år av gangen. Rådet er sammensatt slik at de viktigste problemstillingene som skal belyses, er dekket med minst ett medlem med spesialkompetanse innenfor feltet.

Du finner lenke til rådets mandat i menyen til høyre.

Oppgaver

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning skal gi råd vedrørende laks, sjøørret og sjørøye i henhold til mandatet og årlige spørsmål. Rådene skal være basert på eksisterende kunnskap. Rådets hovedoppgaver er å

  • beskrive bestandsstatusen for laks med tanke på gytebestandsmål og trusselnivå
  • utarbeide prognoser for innsig av laks
  • gi råd om beskatningsnivået
  • gi råd om andre spesifiserte tema

Rapportering

Rapportene fra rådet sammenstiller kunnskapsgrunnlaget for forvaltningen av villaks, og de utgjør forvaltingens sentrale dokument.

Rapportene utgis i egen rapportserie, som beskriver status og utvikling for bestanden av villaks og andre spesifiserte tema.

Du finner alle rapportene på rådets hjemmesider.

Oppdatert: 04.04.2012

Kontakt
Arne Eggereide TLF: 952 16 955