Fiskeutsettinger


Tradisjonelt har utsettinger av fisk i hovedsak vært gjort for å bedre elvefisket, eller kompensere for tapt fiskeproduksjon. De siste tiårene har det vært fokusert på å sikre og styrke sårbare bestander. I dag settes det ut fisk gjennom pålagte utsettinger som følge av vassdragsinngrep, frivillig utsetting for å styrke bestander og bedre fiskemulighetene, og for å reetablere tapte og å gjenoppbygge svake bestander.

Yngelutsett
Yngelutsett
© Veterinærinstituttet.

I en undersøkelse foretatt av Vitenskapelig råd for lakseforvaltning ble omfanget av utsettinger kartlagt i 236 norske laksevassdrag, som ble vurdert med hensyn til gytebestandsmål. Resultatene fra undersøkelsen viser at det i perioden 2005-2009 i gjennomsnitt ble satt ut nesten åtte millioner fisk/rogn årlig i laksevassdragene.

Av utsettingene dominerte bruk av rogn (65 prosent), deretter bruk av yngel (16 prosent), settefisk (14 prosent) og smolt (5 prosent).

Pålegg om å sette ut yngel hvert år

Det er pålagt årlig å sette ut om lag 1 850 000 yngel, settefisk og smolt av laks. I tillegg er det pålagt utlegging av øyerogn i enkelte vassdrag. Omfanget av pålagte utsettinger av sjøørret er betydelig lavere, med i underkant av 150 000 yngel, settefisk og smolt og om lag 50 000 øyerogn.

Det settes ut i overkant av 1,5 millioner laksefisk i frivillig regi i norske vassdrag. Av dette er om lag 1,3 millioner laks og 240 000 sjøørret. Det settes i hovedsak ut tidlige livsstadium som øyerogn, yngel og settefisk.

Matloven regulerer

I tillegg til lakselovens bestemmelser om utsettinger av fisk, regulerer matloven produksjon, transport og utsettinger av fisk. Mattilsynet administrer de aktuelle forskriftene, som blant annet omhandler sykdomskontroll og flytting av villfisk.

Det skal føres risikobasert helsetilsyn i alle akvakulturanlegg, også de som har fisk til kultivering og genbank. Tilsynet skal utføres av en fiskehelsebiolog eller veterinær, og hyppigheten av tilsynet varierer med antall fisk i anlegget og hvor mange vassdrag som fiskene skal settes ut i.

Oppdatert: 04.04.2012