Bakgrunnsstoff for regulering av fiske etter laks, sjøørret og sjørøye


På denne siden finner du skriftlig materiale som blir brukt som grunnlag for å regulere fisket etter laks, sjøørret og sjørøye i vassdrag og sjø.

Direktoratet for naturforvaltnings retningslinjer

Direktoratets retningslinjer for regulering av fiske etter laks, sjøørret og sjørøye for 2012. 

Andre sentrale bakgrunnsdokumenter

Tilrådningene fra Det internasjonale havforskningsråd (ICES)

NASCOs retningslinjer vedr. regulering av fiske (ekstern lenke):

-     Decision Structure For Management of North Atlantic Salmon Fisheries   -  Norsk versjon
-     NASCO Guidelines for the Management of Salmon Fisheries CNL(09)43
     Guidelines for incorporating social and economic factors in decisions under the Precautionary        Approach CNL(04)57

Kommentar fra Russian Federation Federal Agency for Fisheries

Forslag til revidert regioninndeling (DN-utredning 2007-2 vedlegg s. 5-10)

Status for norske laksebestander i 2011. Rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning, rapport nr. 3.

Vedleggsrapport med vurdering av måloppnåelse for de enkelte bestandene for 2011. Rapport  Vitenskapelig råd for lakseforvaltning nr 3b)

Gytebestandsmål for laksebestander i Norge (NINA-rapport 226) (8,7 mb) (Metodebeskrivelse og gytebestandsmål for 80 prioriterte laksevassdrag)

Gytebestandsmål for ytterligere 100 laksevassdrag (Vedlegg til NINA-rapport 226. 2007)

Regionvis påvirkning av rømt oppdrettslaks på ville laksebestander i Norge (NINA rapport 622)

Sårbarhetsvurdering av ville laksebestander overfor rømt oppdrettslaks (NINA rapport 244)

Laksefiskeboka (NINA temahefte 20)

Bestandsutvikling hos sjøørret og forslag til forvaltningstiltak. Notat fra arbeidsgruppe (DN-notat 2009-1) Status for norske laksebestander i 2009 og råd om beskatning.

Notat om effekt av døgnkvoter (NINA, 9. november 2009).

Oppdatert: 30.01.2013