Anbefalinger til fiskeutsetting


Direktoratet for naturforvaltning har i nyere tid fått flere faglige råd om hvordan fiskeutsettinger bør foregå. Under følger en oversikt over de viktigste anbefalinger frem til i dag.

Rognboks etter utsett
Rognboks etter utsett
© Veterinærinstituttet

Direktoratet for naturforvaltning nedsatte i 1987 et utvalg som skulle utrede spørsmål knyttet til bruk av stedegen stamme i kultiveringsarbeidet. Innstillingen fra stamfiskutvalget inneholdt blant annet følgende vurderinger og anbefalinger:

 1. Det er viktig at utsettinger av anadrom laksefisk blir gjennomført med bruk av stedegen stamme.
 2. Alle stammer av anadrome laksefisk skal betraktes som genetisk likeverdige, og de skal behandles etter de samme prinsipper med hensyn til krav til utsettingsmateriale.
 3. Der utsetting av anadrom laksefisk anses å være nødvendig, prioriteres utsetting av yngel framfor utsetting av smolt.
 4. Fiskekultivering i regulerte vassdrag bør i større grad skje gjennom biotopjusterende tiltak. 

Kultiveringsutvalgets anbefalinger

Direktoratet for naturforvaltning nedsatte i 1990 et utvalg som skulle gi anbefalinger for kultivering i vassdrag. Kultiveringsutvalget anbefalte blant annet: 

 1. Omfanget av fiskeutsettinger må reduseres, enten ved å kutte ut tiltak av begrenset verdi, eller ved å erstatte disse med andre tiltak.
 2. Fylkesvise kultiveringsplaner for å sikre god oversikt og kontroll med virksomheten. 
 3. Det bør etableres kultiveringssoner som i stor grad er lukkede enheter for den delen av fiskekultiveringen som gjelder utsettinger.
 4. Av hensyn til sykdomsfare og blanding av stammer, bør det ikke være mange stammer i et kultiveringsanlegg. 
 5. Alle anlegg som produserer settefisk må ha rutinemessig helsetilsyn og smitteforebyggende tiltak.

Vitenskapelig råds anbefalinger om kultivering

Direktoratet for naturforvaltning oppnevnte i 2009 et vitenskapelig råd for lakseforvaltning, som skal bistå direktoratet med faglige råd i forvaltningen av ville laksebestander. I årsrapporten for 2010 ble det gitt følgende anbefalinger om kultivering: 

 1. Kultivering i vassdrag der de naturlige produksjonsforholdene er gode eller lite endret, bør avvikles.
 2. Kultivering i vassdrag med reduserte produksjonsforhold bør evalueres og alternative strategier utredes for om mulig å fase ut kultivering.
 3. Store konsesjonspålagte utsettinger i regulerte vassdrag bør underlegges en grundig evaluering og om mulig erstattes av andre tiltak som bedrer de naturlige produksjons-forholdene.
 4. Der kultivering opprettholdes, bør rutinene for stamfiske og stamfiskekontroll forbedres slik at de tilfredsstiller krav til genetisk representasjon og sikrer lokal genetisk bakgrunn. Kultiveringsmaterialet bør ha så kort tid i kultiveringsanlegg som praktisk mulig.
 5. Smolt som utsettingsmateriale gir dårlig overlevelse, representerer det største avviket fra naturlig rekruttering og gir størst feilvandring. Smolt bør derfor bare brukes når de naturlige produksjonsforholdene gjør at yngre stadier ikke kan benyttes.
 6. Utsettinger av smolt primært for å opprettholde et fiske der forholdene ellers ikke tillater naturlig fiskeproduksjon, bør evalueres i forhold til mulige effekter på nærliggende bestander som følge av økt feilvandring, og stoppes eller erstattes av yngre utsettingsstadier der det er risiko for negativ effekt på andre bestander.
 7. All kultivering bør være basert på en grundig vurdering av behovet for kultivering, en gjennomarbeidet kultiveringsplan, underlegges effektkontroll som grunnlag for revisjon av plan og gjennomføres under streng veterinær-messig kontroll.

Anbefalinger fra Anadrom fiskekultivering i Norge

I 2010 ble arbeidsgruppen «Anadrom fiskekultivering i Norge» opprettet av Direktoratet for naturforvaltning. Arbeidsgruppen skulle blant annet se på hvilke kriterier som burde inngå i fremtidens kultivering for å ivareta hensynet til bestandenes genetiske bredde, fiskehelse, smitte, gjenoppbygging og reetablering. I tillegg skulle gruppen se om det er tilrådelig å bruke genbankbaserte arbeidsmetoder i tradisjonell kultivering.

DN har som mål å revidere og vitalisere dagens retningslinjer i tråd med akkumulert kunnskap, og arbeidet fra arbeidsgruppen skal brukes som grunnlag for denne prosessen.

Arbeidsgruppen anbefalte blant annet:

 1. Kultiveringsarbeidet bør dreies fra fiskeforsterkning til bevaringstiltak, med økende grad av genbankbasert kultivering.
 2. All kultivert fisk bør kunne identifiseres etter en nasjonal standard.
 3. All utsetting av fisk skal følge en vassdragsvis kultiveringsplan, med krav om dokumentasjon om måloppnåelse.
 4. I all kultivering stilles konkrete krav til blant annet stamfiskkontroll, genetiske analyser og      sykdomskontroll, noe som stiller krav om strengere driftsrutiner.
 5. Et nasjonalt overvåkningsprogram for sykdom på vill fisk, hvor kultivert fisk kan danne et viktig grunnlag.
 6. En omorganisering av kultiveringsarbeidet for å få bedre oversikt over aktiviteten. 
 7. Et nasjonalt kultiveringsregister, med oversikt over konsesjoner, produksjon og aktivitet i de ulike anleggene.  

Oppdatert: 04.04.2012

Kontakt
Anne Kristin Jøranlid TLF: 975 42 352