Fangststatistikk fra laksefiske


Det er samlet inn fangststatistikk fra elvefisket etter laks, sjøørret og sjørøye helt tilbake fra1876. Vi har dermed svært lange tidsserier med fangstdata for mange av landets viktigste elver i fiskesammenheng. Tallmaterialet er tilgjengelig i Lakseregisteret hos Direktoratet for naturforvaltning og i Statistikkbanken hos Statistisk sentralbyrå..

Fangstutvikling i elvefisket 1876-2012

Det finnes også fangstdata fra sjølaksefisket med faststående redskap. Sjøfangstdataene går i likhet med tallene fra elvefisket helt tilbake til 1876. Statistisk sentralbyrå har lagt ut data på kommunenivå tilbake til 1983 i Statistikkbanken. Tall fra tidligere år finnes i publikasjonen Norges Offisielle statistikk fra Statistisk sentralbyrå.

Hvor pålitelig er fangststatistikken?

Oppgavene fra laksefisket i de enkelte elvene er av varierende kvalitet når en ser på hele tidsperioden fra 1876 og fram til i dag. Fra en del mindre elver er det ikke levert fangstrapporter og for enkelte elver kan det mangle tall for noen perioder. Dette kan skyldes mangelfull rapportering, men også at elver ikke har vært åpnet for fiske. I de siste 25-30 årene har statistikken stadig blitt forbedret med nye rutiner og bedre organisering i elvene.

Statistikken omfatter også tall fra sjøørret- og sjørøyevassdragene. I de siste årene har det hvert år blitt innrapportert fangststatistikk fra omlag 400 elver, mens det i 1876 var 54 elver som var med i statistikken.

Sjøfangststatistikken regnes som ganske pålitelig når en ser på tallene fra de siste 20 årene. Bruk av et registreringssystem med fangstdagbøker for den enkelte fisker gjør det enklere å samle inn en fullstendig rapportering fra dette fisket.

I 1876 ble det rapportert 186 tonn fangst av laks og sjøørret i elvene og 412 tonn i sjøen, totalt 598 tonn. På dette tidspunktet var det nok en ganske ufullstendig rapportering, og en del av fangsttallene i sjøen var basert på utregninger for områder der det var manglende rapportering.

Det ble i 2012 rapportert en fangst på 696 tonn laks i Norge. I tillegg er det estimert at den urapporterte fangsten samme år var på 298 tonn. Total fangst av laks i 2012 ble dermed estimert til 994 tonn. Det er dette tallet som blant annet legges til grunn for beregning av lakseinnsiget til Norge. For å få mest mulig pålitelige tall arbeides det med å forbedre fangstrapporteringen slik at den urapporterte andel av fangsten blir vesentlig mindre. I urapportert fangst er det også estimert andeler av fangst som skriver seg fra ulovlig fiske og urapportert bifangst fra andre saltvannsfiskerier.

 

Oppdatert: 08.04.2013