Statistikk fra elvefisket etter laks


I laksestatistikken er laksen inndelt i tre vektklasser: Smålaks (fisk under tre kilo), mellomlaks (fisk mellom tre og sju kilo) og storlaks (fisk over sju kilo). Det skilles ikke mellom villaks og rømt oppdrettslaks i fangststatistikken. Årsaken til dette er at det i praksis er vanskelig å avgjøre hva som er villaks, og hva som er rømt oppdrettslaks uten å foreta nærmere analyser av fisken. Fisk som avlives og fisk som gjenutsettes skal rapporteres hver for seg.

 

  Fangsten er sikret og rapportert

Det er ingen statistikk over hvor mange sportsfiskere som hvert år er med i utøvelse av fisket. Med utgangspunkt i antall solgte fiskeravgiftskort er det beregnet at det i 2008 og 2009 var ca. 75 000 fiskere i elvene, i 2010 ca. 68 000 fiskere og i 2011 ca. 70 000 fiskere. Dette omfatter fiskere som fisker etter laks, sjøørret og sjørøye. 

I perioden 1995-2011 ble det rapportert fangst (avlivet fisk) på et gjennomsnittlig antall på 122 000 laks per år. Vekten av denne fangsten var gjennomsnittlig 383 tonn per år. Gjennomsnittsvekten av laksen i denne perioden var på 3,2 kg.

I 2011 ble det totalt fanget 456 tonn laks i elvefisket. Av dette ble 394 tonn avlivet og 62 tonn gjenutsatt (fang og slipp). I tillegg ble det fanget 54 tonn sjøørret og fem tonn sjørøye i elvene. Av denne fangsten ble seks tonn sjøørret og ett tonn sjørøye gjenutsatt i følge fangstrapportene.

Antall laks som ble fanget og avlivet i 2011 var 102 600. Gjennomsnittsvekten av laksen var 3,8 kg dette året. Antall gjenutsatt laks var 14 300. Anslått gjennomsnittsvekt av den gjenutsatte laksen var 4,3 kg.

Fangstresultater fra elvefisket etter laks

I de to tabellene nedenfor er fangsten fordelt på de tre vektklassene smålaks (fisk under 3 kg), mellomlaks (fisk mellom tre og sju kilo) og storlaks (fisk over sju kilo). Tallene omfatter bare avlivet fisk.

 

Fangst elv (antall avlivet fisk)

 

 Fangst elv (kg avlivet fisk)

Rangering av lakseelver etter fangst  

Tabellen nedenfor viser elver med de største laksefangstene i 2011 (antall fisk). Gjenutsatt fisk er tatt med der dette er rapportert.

Elver med de største laksefangstene i 2011

Oppdatert: 05.11.2012