Samlet fangstresultat fra laksefisket


Det har i de siste 20 årene i gjennomsnitt blitt fanget totalt 240 000 laks pr år i det norske laksefisket. Samlet vekt av fangsten har vært på gjennomsnittlig 850 tonn pr år. Årsfangstene i disse årene har variert mellom 595 og 1270 tonn. Gjennomsnittsvekten av laksen har årlig variert mellom 3,0 kg og 4,2 kg i denne perioden.

Variasjonen i fangstresultatene skyldes blant annet svingninger i lakseinnsiget til hele landet, restriksjoner på fisket og fiskeforholdene i elv og sjø. I fangststatistikken skilles det ikke mellom fangster av vill laks og rømt oppdrettslaks. All fangst av laks skal rapporteres. Tabellen nedenfor omfatter bare avlivet fisk. Gjenutsatt fisk i elvefisket har de siste par årene vært rapportert med cirka 60 tonn laks pr år. 

 Samlet fangst i elv og sjø (avlivet fisk)

Oppdatert: 15.03.2013