Fisketrapper


Fisketrapper har vært benyttet som fiskeforsterkningstiltak i Norge i godt over hundre år. Fisketrappene har ført til at laksefiskene har fått tilgang til nye leveområder på ca. 2 500 km. Det viktigste formålet med fisketrapper er å bevare og styrke fiskebestander, og å øke muligheten for å fiske laksefisk.

Fisketrapp
Fisketrapp
© Eva Thorstad

Bygging av fisketrapper ble beskrevet allerede i det 17. århundre i Frankrike. Den første trappa i Norge ble bygget i 1872 i Osfossen i Gaular, og i dag finnes det over 420 fisketrapper i Norge. Om lag 85 prosent av trappene er laget for laks, sjøørret og sjørøye (anadrome laksefisk).

Fiskeforsterkningstiltak

Fisketrapper for anadrome laksefisk er blitt regnet som et av de viktigste fiskeforsterkingstiltakene i Norge, og det er fortsatt av stor betydning for å styrke og bevare av en rekke fiskebestander. Fisketrappene er viktige for å bevare fiskebestander, men videreføring av økonomiske, kulturelle og rekreasjonsmessige ringvirkninger av fiske etter anadrome fisk langs kyst og vassdrag, er også av betydning.

Formålet med å etablere fisketrapper har endret seg over tid. Mens det tidligere var fokusert på å øke produksjonen i vassdrag for å tilrettelegge for nye fiskbare områder, fokuseres det nå først og fremst på å opprettholde og styrke bestander som utsettes for ulike trusselfaktorer i elv og sjø.

Vedlikehold

Fisketrappene utsettes hvert år for store fysiske påkjenninger som følge av blant annet flommer og isgang. Regelmessig vedlikehold og restaurering er nødvendig for at trappene skal fungere godt. En ny gjennomgang av trappenes funksjonalitet viser at det foreligger store behov for utbedringer og ombygginger, og Direktoratet for naturforvaltning har utarbeidet en handlingsplan for restaurering av fisketrapper for anadrome laksefisk.

Oppdatert: 11.05.2012