Hva er forurensing?


Forurensing inkluderer alle utslipp som kan føre til skade eller ulempe for miljøet. For laksen kan slike utslipp gi akutt massedød eller kroniske langtidsskader som kan redusere reproduksjon, vekst og overlevelse.

Forurensing kan komme fra kilder som er klart  avgrenset som for eksempel avløpsrør (punktkilder) eller mer diffuse kilder som for eksempel avrenning fra dyrket mark. Forurensinger kan også komme langvegs fra gjennom luft og havstrømmer. 

Forurensninger kan føre til forsuring, overgjødsling og spredning av miljøgifter.

Punktutslippet av klor i Akerselva vinteren 2011 drepte trolig all laks i løpet av noen få timer. Det ulovlige utslippet var akutt giftig for alt liv i elva. Mange forurensinger kan gi slike akutte effekter. Større plutselige utslipp av husdyrgjødsel, metaller, syrer og baser eller andre kjemikalier har gitt akutt fiskedød i norske laksevassdrag.

Diffuse tilsig av næringssalter og husdyrgjødsel fra dyrka mark kan gi overgjødsling som skader miljøet laksen lever i. Økt vekst av planter kan være en av effektene. Dette kan føre til økt sendslamming og endre elvemiljøet for laksen. Når planter dør trengs det oksygen til nedbrytingen, noen ganger så mye at det kan bli for lite igjen til laksen. På den andre siden kan ofte økt tilgang på næringssalter også føre til flere næringsdyr, og økt vekst og tetthet av lakseunger.

Utslipp av giftige metaller eller organiske miljøgifter kan skade laksen og dens miljø. Disse giftene kan komme både fra punktutslipp og diffuse utslipp, eller være lufttransportert langveisfra. Sør-Norge og Øst-Finnmark mottar mest lufttransportert forurensing i landet.

Vi vet at metallene bly, kadmium, kobber, sink, kvikksølv, jern og aluminium kan gi skader på fisk og miljø. Flere av metallene blir giftigere i surt vann, og når de opptrer sammen. Varmere klima og sur nedbør kan øke den diffuse avrenningen av metaller til vassdrag.

Nye kjemiske forbindelser lages stadig. Noen av dem vet vi kan være svært giftige og skade fisk selv i uhyre små konsentrasjoner.

Les mer om hva som påvirker vann og vassdrag mest her til lands på miljøstatus.no (se link til høyre).

Oppdatert: 04.04.2012

Kontakt