Giftige metaller


Gruvedrift har gitt betydelig avrenning av kobber, sink og andre giftige metaller. Metallenes giftvirkning varierer blant annet med vannets surhet, innhold av humus og andre stoffer, og ikke minst metallenes tilstandsform som ioner og partikkelformer. Det forekommer flere metaller som kan gi giftvirkning sammen, og sammen med andre miljøgifter kan giftigheten for fisken bli forsterket. Det kalles cocktail-effekt.

Status for gruvedrift i dag

Det er få aktive gruver med utslipp til lakseelver, og metallutslippet fra disse er lavt. Mange gruver er nedlagt, men medfører likevel utslipp av metaller til både ferskvann og til sjøen. Det er gjort tiltak for å begrense avrenningen fra de viktigste forurensningskildene. Utslippene er redusert de siste tiårene, for mer informasjon se ekstern lenke til høyre.

Metaller kan skade laksen

Lokalt kan metallers giftvirkning skade laksen. For eksempel er det registrert høyere konsentrasjoner av kobber enn anbefalt i vann som får tilførsel fra nedlagte Løkken gruver ved Orkla. Det er i statsbudsjettet satt av betydelige midler til tiltak på Løkken, bl.a. for å sikre laksen i Orkla.

Høye metallpriser på verdensmarkedet har økt interessen for gruvedrift også her til lands, og dermed muligheten for utslipp av giftige metaller til laksevassdrag. Dette reguleres imidlertid av miljømyndighetene. Generelt er problemet med avrenning fra nedlagte gruver større enn risikoen for avrenning fra pågående gruvedrift. Avrenning fra andre mineraluttak, veifyllinger, fyllinger fra utbygging av jernbane osv. kan også inneholde metaller som skader fisk.

Sur nedbør og varmere klima kan gjøre at giftige metaller vaskes ut av jordsmonnet og ut i vassdrag. Aluminium kan være spesielt giftig for anadrom laksefisk i svakt sure vassdrag. Du kan lese mer om forsuring på våre nettsider (se lenke i menyen til venstre).

Metallholdig vann reduserer evnen til å tåle sjøvann

Lakseunger som utsettes for metallholdig vann får redusert evne til å tåle sjøvann, og sannsynligvis også redusert motstandskraft mot lakselus. Dette viser at selv om noen utslipp ikke fører til umiddelbar fiskedød kan de likevel påvirke stammer av anadrom laksefisk ved at flere dør i havet. Denne type effekter kjenner vi ikke omfanget av.

Kvikksølv i ferskvann

Innholdet av kvikksølv i stor ferskvannsfisk har økt i store deler av landet de siste årene. Dette skyldes for det meste forurensing som blir transportert med luft langveis fra. Kvikksølvet oppkonsentreres i næringskjeden og gjør stor fisk spesielt utsatt. Unger av anadrom laksefisk som spiser smådyr i elva blir neppe skadet av kvikksølvforurensinger. En global kvikksølvavtale ble ferdig forhandlet i januar 2013, for mer rinformasjon se ekstern lenke til høyre. Denne vil kunne bidra til reduserte utslipp på sikt, men en viktig kilde til kvikksølvutslipp til luft og vann er også aktive vulkaner. De norske utslippene er små, i EU er hovedkilden forbrenning av kull, utslipp fra landbasert industri og amalgam.

 

Oppdatert: 04.04.2012

Kontakt