Avrenning fra landbruk og bebyggelse


Tidligere førte forurensinger fra landbruk og bebyggelse til lokal skade på laksestammer. Strenge regler har stoppet det meste av silo-, gjødsel- og kloakkutslippene. Det er nå sjelden å se elvebunner dekket av grå, ullaktige lag av bakterier og sopp.

Ulike punktutslipp og avrenning av næringssalter fra blant annet gjødslede jorder, kan ennå gi lokalt økt overgjødsling og økt plantevekst i laksevassdrag. Til sammen påvirker slike diffuse avrenninger vannmiljøet i både ferskvann og kystvann. Større ulovlige plutselige utslipp fra gjødselkjellere forekommer, og de kan føre til lokal akutt fiskedød.

Sprøytemidler brukt i landbruket kan, som andre organiske miljøgifter, endre laksesmoltens adferd og overlevelse i sjøen. Det har utenlandske forskere funnet ut. Norsk laks kan også være direkte påvirket av sprøytemidler, men vi vet lite om omfanget.

Punktutslipp fra avløpsanlegg og lekkasjer fra avløpsnett gir utslipp av både næringssalter, organisk materiale og miljøgifter.

Oppdatert: 04.04.2012