Orientering


I Kunnskapsløftet inngår bruk av kart og kompass i kroppsøvingsfaget, hovedområde friluftsliv. Også matematikk og samfunnsfag har kompetansemål som kan sees i sammenheng med målene i kroppsøving. På denne siden vil du finne noen eksempler på aktuelle læringsressurser og aktiviteter.

Orienteringspost med tang
Orienteringspost med tang
© Janne Teigen Braseth

Kunnskapsdepartementet vedtok endringer i lærplanen for kroppsøvingsfaget i grunnskolen og i videregående opplæring fra 1. august 2012. Noen av endringene er relevant for opplæringen i bruk av kart og kompass. Bruk av kompass kommer inn som kompetansemål først på ungdomstrinnet. Formuleringen "gjere greie for andre måtar å orientere seg på" er innlemmet i kompetansemålet etter 10. årstrinn. Dette kan knyttes til digitale ferdigheter.

Orienteringsidretten har fire ulike grener; orientering, presisjonsorientering, skiorientering og sykkelorientering. I tillegg er turorientering en mosjonsform av idretten. Dette kan utnyttes til å gi elevene varierte aktiviteter i undervisningen i kroppsøvingsfaget. Mer informasjon om de ulike grenene fins for eksempel på nettsidene til Norsk Orienterings O-skole.

Norsk Orientering

Norsk Orientering består av Norges Orienteringsforbund med underliggende orienteringskretser og klubber. 

Orientering i skolen (O-skolen). Norsk Orienterings skolesider på nett inneholder informasjon, tips og materiell til bruk i orienteringsopplæringen i skolen. På nettstedet fins også informasjon om skolekart, salg av utstyr, lærerkurs og kontaktinformasjon til lokale orienteringsklubber. Lokale klubber kan ofte være behjelpelige med å tilby praktisk tilrettelagte øvelser på skolekart og nærkart ved skolen. Kontakt en lokal orienteringsklubb for informasjon om eventuelt kjøp av orienteringskart.

DNB- challenge er arrangementet som erstatter Skolesprinten. DNB-challenge har fått et litt nytt innhold ved at den kan arrangeres som lagkonkurranse med postplukk eller som individuell eventuelt stafettkonkurranse med mange korte sløyfer. Dette er et landsdekkende arrangement i orientering for først og fremst 5.-7. trinn. I perioden april til oktober foregår DNB-challengeaktiviteter i skoletida. Lokale orienteringsklubber og -kretser er arrangør og tar seg av det tekniske ved arrangementene. I samarbeid med skolen(e) i kommunen avtaler arrangørene i god tid når og hvor DNB-challenge skal foregå. Som skole kan man også velge at arrangere DNB-challenge uten hjelp fra en klubb. Orienteringsaktivitetene har gode muligheter for differensiering og et enkelt nivå slik at alle skal oppleve utfordringer og mestring. Det er imidlertid en fordel at elevene på forhånd har fått trene på kartet i praksis.

Idrettsglede i skolen

Idrettsglede i skolen er et fellesprosjekt for Norges Friidrettsforbund, Norges Golfforbund, Norges Orienteringsforbund, Norges Skiforbund og Norges Svømmeforbund. gjennom prosjektet ønsker de å øke skoleelevers fysiske aktivitetsnivå. På prosjektets nettside fins tips til kroppsøvingslærere om aktiviteter og kurs.

Aktivitetsbanken. De fem særforbundene samarbeider også om Aktivitetsbanken, som er en idebank for kroppsøvingslærere. Den inneholder forslag til øvelser, treningsøkter og treningsperioder for en rekke forskjellige idretter. I tillegg er det flere generelle øvelser som kan brukes uavhengig av idrett. Flere av øvelsene passer for funksjonshemmede.

Læring i friluft

Læring i friluft er et felles tiltak fra Friluftsrådenes landsforbund (FL) og friluftsrådene for å bidra til mer og bedre uteaktivitet i barnehage, grunnskole og SFO. De tilbyr idépermene "Læring i friluft" til barnehager, skoler og SFO med ideer til uteaktiviteter. For skoler (1. -10. trinn) kan også aktivitetsforslagene lastes ned fra nettsidene til FL. Aktivitetsforslagene er inndelt etter fag og knyttet til kompetansemål i Kunnskapsløftet. Noen av aktivitetene er knyttet til kart og/eller kompass i for eksempel fagene Kroppsøving og Samfunnsfag.

Prosjektet Den fysiske skolesekken

Prosjektet Den fysiske skolesekken bidrar til å tilrettelegge for fysisk aktivitet i natur og nærmiljø- for skoler og SFO i Trøndelag. Lærere og ansatte i SFO tilbys opplæring, foredrag og en kunnskapsbank. Innholdet er forankret i læreplanen. Flere aktører innen det offentlige og idretten samarbeider om prosjektet. Mer informasjon om prosjektet fins på nettsidene til Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Skolekartportal

For skoler i Sør-Trøndelag fins det en egen skolekartportal med oversikt over orienteringskart som kan lastes ned gratis og brukes til undervisningsformål og opplæring i orientering. Annen bruk av kartene som ligger i denne oversikten må klareres med utgiverklubbene. Tjenesten er utviklet av Sør-Trøndelag orienteringskrets i samarbeid med orienteringsklubbene, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune og Trondheimsregionens friluftsråd. 

 

Oppdatert: 23.10.2012

Kontakt