Fag ute


De fleste fellesfagene kan bruke naturen i nærområdet som læringsarena. I de større byene kan skolene benytte grøntområder og parker som læringsarena. Du kan få hjelp fra ulike aktører hvis du er usikker på hvordan du driver uteundervisning.

Nærstudie av slåtteeng
Artsstudie i slåtteeng
© Kim Abel, naturarkivet.no

Høgskoler, organisasjoner, naturveiledere og ressurspersoner kan ofte veilede lærere som er usikre på hvordan man driver godt læringsarbeid ute, eller som ønsker å bli bedre kjent med mulighetene i nærområdet. I tillegg er det flere aktører, for eksempel Statskog og Den Norske Turistforening, som låner eller leier ut gapahuker eller hytter som kan brukes av skoler både til dagsturer og til overnattingsturer.

Utdanningsdirektoratet har laget flere veiledere for læreplaner i Kunnskapsløftet, og noen av disse inneholder veiledning for bruk av andre læringsarenaer enn klasserommet eller gymsalen. Etter endringene i læreplanen for kroppsøvingsfaget, vil det komme en revidert veileder i løpet av 2013.

Den naturlige skolesekken

Naturfagsenteret og regionkontakter veileder skoler gjennom Den naturlige skolesekken, som er et samarbeidsprosjekt mellom Kunnskapsdepartementet og Miljøverndepartementet. Den naturlige skolesekken skal bidra til å utvikle nysgjerrighet og kunnskap om naturen, bevissthet om bærekraftig utvikling og økt miljøengasjement hos elever og lærere i grunnskoler og videregående skoler. Skolens nærmiljø skal brukes som læringsarena. Den naturlige skolesekken oppfordrer også til samarbeid mellom skoler og eksterne aktører i utviklingen og gjennomføringen av undervisningsopplegg i nærmiljøet. Mer informasjon om Den naturlige skolesekken fins på prosjektets nettsted.

Læring i friluft

Læring i friluft er et felles tiltak fra Friluftsrådenes landsforbund (FL) og friluftsrådene for å bidra til mer og bedre uteaktivitet i barnehage, grunnskole og SFO. Friluftsrådene som deltar i arbeidet med Læring i friluft velger selv hva de tilbyr barnehager, grunnskoler og SFO. Generelt bidrar friluftsrådene med råd og praktisk veiledning til friluftsliv og tilrettelegging og bruk av områder, klasseveiledning og aktivitetsdager, kurs, utstyrsbaser og drift av Lærende nettverk.   

Friluftsrådene og FL arbeider for styrking av det allmenne friluftslivet. Et friluftsråd er et fast samarbeid mellom to eller flere kommuner og eventuelt organisasjoner om nærmere definerte felles friluftsoppgaver.

Oppdatert: 23.10.2012

Kontakt