Lokale friluftstradisjoner


Friluftsliv er en del av norsk kulturarv med røtter både i bygdenes høstingstradisjoner og byenes turkultur. I kroppsøving skal det blant annet legges vekt på lokale friluftstradisjoner og bruk av nærmiljøet i undervisningen. Temaet kan også være aktuelt for andre fag, for eksempel samfunnsfag og norsk.

Damer på ski i steinkjerområdet ca 1900
Damer på ski i steinkjerområdet ca 1900
© Kilde: Prosjekt Kvinnespor

I Stortingsmelding nr. 39 Friluftsliv. Ein veg til høgare livskvalitet (2000-2001) står det at "friluftsliv er basert både på oppleving av natur og på oppleving av spor etter menneska som i tidigare tider har brukt områda på ymse vis".

Kulturlandskapet har mye å si for folks identitet og følelse av tilknytning til et område. Gamle stier eller ferdselsårer, for eksempel Pilegrimsleia, kan være viktige kulturminner i mange lokalsamfunn. 

I kroppsøving, hovedområde friluftsliv, skal det legges vekt på lokale friluftstradisjoner, bruk av nærmiljøet og hvordan man kan orientere seg og oppholde seg i naturen til ulike årstider. Dette er et tema som åpner for samarbeid med andre fag, for eksempel samfunnsfag. Gjengroing av de gamle stiene og kulturlandskapet, og hvorfor det skjer, kan også være et aktuelt tema.

Elevene kan innhente informasjon om hvor og hvordan menneskene i lokalsamfunnet drev friluftsliv før i tida og gjerne sammenlikne med hvordan det er i dag. De kan intervjue besteforeldre, foreldre eller andre slektninger, se gjennom gamle familiealbum etter bilder av friluftsaktiviteter, søke etter informasjon på Internett, kontakte bibliotek, idrettslag, organisasjoner, lokalhistorikere etc.

Kanskje er det spesielle historier som går igjen i familien? Hvem drev med friluftsliv? Var det spesielle områder som ble brukt og brukes disse fremdeles? Det er mange spørsmål som kan stilles. Verktøyet Miljøjournalistene på miljostatus.no kan være til hjelp i dette arbeidet.

Resultatene fra intervjuene kan for eksempel presenteres som en utstilling på skolen eller i rådhuset. Trinnet kan arrangere en utedag, for eksempel langs en gammel ferdselsåre som avslutning på prosjektet eller temaet. Pilegrimsleden er et eksempel på en gammel ferselsåre som går gjennom mange kommuner i Sør- og Midt-Norge.

Oppdatert: 23.10.2012

Kontakt