Dokumentasjon


En rekke skoler, organisasjoner, forskere med flere har gjennomført prosjekter som kan gi eksempler på hvordan friluftsliv kan inkluderes i undervisningen og bruk av naturen som læringsarena. Her finner du eksempler på skolerettede prosjekter innen uteundervisning, friluftsliv, fysisk aktivitet og livsstil.

Mange av prosjektene beskriver hvilke utfordringer, fordeler og ulemper dette innebærer. Noen av prosjektene beskrives kort, mens det for andre bare vises til rapporter og lignende som beskriver innholdet i og resultatene fra prosjektene.

Doktorgradsstudie av daglig fysisk aktivitet i skolen

Geir Kåre Resaland har gjennomført doktorgradsprosjektet 60 minutter daglig fysisk aktivitet over to år. Formålet var å evaluere effekten av daglig fysisk aktivitet i skolen på fysisk form og risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer (intervensjonsresultater), samt beskrive sammenhenger mellom fysisk form og opphopning av risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer.

Gjennom to år fikk 125 elever (4.-5.trinn) i Sogndal en time ekstra daglig fysisk aktivitet i skoletida. Elever ved to andre skoler var kontrollgruppe. Aktivitetene skulle være lystbetonte med aktivitetsglede i sentrum, og 15 av 60 minutter skulle være med høy intensitet. Resultatene viser at dersom intervensjonen har en betydelig mengde (60 min daglig), foregår over lang tid og den fysiske aktiviteten er planlagt, organisert og ledet av lærere med kroppsøvingskompetanse, så har den en gunstig påvirkning på barns fysiske form samt risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer. Mest fremgang hadde elever med dårligst form i utgangspunktet. Det var imidlertid ingen forskjell mellom de aktive elevene og de i kontrollgruppen når det gjaldt insulinsensitivitet, kroppsmasseindeks og midjemål.

Publikasjon:

  • Resaland, G.K., 2010. Cardiorespiratory fitness and cardiovascular disease risk factors in children- Effects of a two-year school-based daily physical activity intervention. The Sogndal school-intervention study. Doktorgradsavhandling, Norges idrettshøgskole.

Tiltak for økt fysisk aktivitet blant barn og unge.

Dette er en rapport, men det er også utgitt et hefte som oppsummerer rapporten. Rapporten ble utgitt av Helsedirektoratet i 2008. Den er skrevet av professor Yngvar Ommundsen, Norges idrettshøgskole, med bistand av førsteamanuensis Oddrun Samdal, Universitetet i Bergen.

  • Rapporten er en kunnskapsoppsummering og en litteraturgjennomgang. Den fokuserer på hvordan man kan øke aktivitetsnivået til barn og unge, og hvilke tiltak som er effektive. I forhold til de sosiale ulikhetene man ser med hensyn til aktivitetsnivå, er skolen en viktig arena der man når de aller fleste barn og unge. 
  • Brosjyren inneholder praktiske tips og råd til foreldre og skole. Skolen kan blant annet utforme skolegårdene slik at elevene har lyst å bevege seg. Foreldre kan støtte barnas aktiviteter og være til hjelp når barna vil i gang med egne aktiviteter.

Fysisk aktivitet og måltider i skolen

Logo Fysiske aktiviteter og måltider i skolen

Prosjektet Fysisk aktivitet og måltider i skolen ble startet i 2004 på bakgrunn av St.melding 16 (2003-2004) Resept for et sunnere Norge, som legger et grunnlag for å fremme fysisk aktivitet og et godt kosthold i befolkningen.

Hovedmålet for prosjektet var å tilrettelegge for en times daglig fysisk aktivitet og gode rammer for skolemåltidet. Prosjektet ble evaluert av Hemil-senteret i Bergen. Evalueringen identifiserte to hovedmodeller for daglig fysisk aktivitet: Fagmodellen og Midttime/friminutt-modellen. Mer informasjon fins på Helsedirektoratets nettsider.

Publikasjon:

  • Samdal, O., Haug, E., Hansen, F., Larsen, T. M. B., Holthe, A., Manger, M. & Fismen, A-S., 2006. Evalueringsrapport fysisk aktivitet og måltider. HEMIL-senteret, Universitetet i Bergen.

En doktorgradsavhandling av Ellen Haug fra 2008 (se litteraturliste i venstre marg) bygger på data fra Fysisk aktivitet og måltider i skolen og Helsevaner blant skoleelever. En WHO-undersøkelse. Avhandlingen viser blant annet at barn er mer fysisk aktive på skoler med et stort utvalg av fasiliteter for fysisk aktivitet enn på skoler med "fattig miljø". Men for barn som rapporterer lav interesse for fysisk aktivitet, har flere lekeapparater og andre fasiliteter liten effekt. Mange av elevene som ikke er fysisk aktive, synes aktivitetene som tilbys på skolene er kjedelige. De fleste oppgir at de ønsker å være mer aktive, dersom det er aktiviteter som fenger dem. Spesielt på ungdomsskolen er det viktig å tenke alternativt.

"Ut er In" og "Ut er In- ung"

Prosjektene Ut er In (1998-2001) og Ut er In- ung (2001-2003) ble drevet av Salten Friluftsråd i samarbeid med Nordland fylkeskommune og Fylkesmannen i Nordland. Prosjektet Ut er In hadde som mål å fremme mer og bedre uteaktivitet i grunnskoler, barnehager og skolefritidsordringer (SFO) i Nordland. Ut er In- ung er en videreføring av det første prosjektet med målsetting om å stimulere til mer og bedre uteaktivitet på grunnskolens ungdomstrinn.

Publikasjoner:

  • Rønning, W., 2002. Kom(mer) dokker ut!(?). Evaluering av prosjektet "Ut er In" i Nordland. NF-rapport nr 8/2002. ISBN 82-7321-455-9
  • Salten friluftsråd, 2004. Sluttrapport fra eksempelskolene "Ut er In-ung".

Levande skule

Levande skule (1996-2000) var et landsomfattende samarbeidsprosjekt mellom Norges landbrukshøgskole og Det norske hageselskap. Målet var å bidra til nasjonal kunnskapsutvikling på feltet planlegging, utforming og bruk av skolens uteareal og nærmiljø som læringsarena, inklusiv gården som pedagogisk ressurs. Ønsket var å få tilstrekkelig erfaring til å kunne gi råd og veiledning til kommuner og skoler.

Flere pilotskoler og pilotgårder deltok i prosjektet. Det ble også arrangert etterutdanningskurs for lærere. Disse kursene har etter prosjektperioden blitt videreutviklet under navnet Levende læring ved Seksjon for læring og lærerutdanning, Universitet for miljø- og biovitenskap, Ås. 

Publikasjoner:

  • Hugo, A. (redaktør), 2000. "-Å ta skrittet ut": utearealet som læringsarena. Del av serien Levande skule. Prosjektrapport.
  • Parow, K. (redaktør), 2000. "Det store spelet": Garden som pedagogisk ressurs. Del av serien Levande skule. Prosjektrapport.

Oppdatert: 23.10.2012

Kontakt