Lover og regler


I begynnelsen av planleggingen av uteskole må rammene kartlegges og avtale med grunneier inngås. I den forbindelse er det viktig å sette seg inn i hvilke lover og regler som er aktuelle. Hvilke regler gjelder for eksempel når du vil opprette naturlekeplasser?

Vi har fra gammelt av hatt rett til å ferdes i skog og mark, etter elvene, på innsjøer, i skjærgården og til fjells uavhengig av hvem som eier grunnen. Vi kan også høste av naturen. Hovedprinsippene i allemannsretten er lovfestet i friluftsloven av 1957. Friluftsloven inneholder ikke bare rettigheter, men også plikter. Enhver som ferdes i utmark plikter å ta hensyn til naturen og andre brukere av naturen.

Med utmark menes udyrket mark og omfatter det meste av vann, strand, myr, skog og fjell i Norge. Udyrket mindre areal i dyrket mark regnes ikke som utmark. Innmark er all dyrket jord. På visse typer innmark, som åker og eng, kan du ferdes på frossen eller snødekt mark i tidsrommet 15. oktober til 30. april.

Ved ferdsel i utmark gir Friluftsloven (§5) allmenheten rett til å høste ville nøtter som spises på stedet, og plukke og ta med seg ville blomster, planter, bær, sopp og ville urter. Dette under forutsetning av at det skjer hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet. Det gjelder egne regler for plukking av multer på multebærland i Nordland, Troms og Finnmark.

Det er ikke lov til å tenne bål i nærheten av skogsmark i tidsrommet 15. april til 15. september, jf forskrift av 26. juni 2002 nr 842, 8-2 om brannforebyggende tiltak og tilsyn.

Det er viktig at den som ferdes i naturen kjenner de rettigheter og plikter som følger av allemannsretten. Det er flere kilder til informasjon om allemannsretten, blant annet nettsidene til Direktoratet for naturforvaltning og Miljøstatus.no. Friluftsloven og andre lover er tilgjengelig på nettsidene til lovdata.no.

Krav til sikkerhet for naturlekeplasser og andre lekeplasser

Krav til lekeplassutstyr er gitt i forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr, og den har som formål å forebygge at lekeplassutstyr medfører helseskade for brukere eller tredjepart når utstyret brukes til de formål det er beregnet for, eller slik det kan forventes at barn bruker det.

Forskriften stiller krav til både nytt og eksisterende lekeplassutstyr til kollektiv bruk, uavhengig av hvor det er plassert. Med lekeplassutstyr forstås alle installasjoner og/eller delkomponenter med tilhørende underlag, som er konstruert, produsert eller markedsført med den hensikt å bli installert på lekeplasser, med sikte på individuell eller kollektiv lek.

I forskriften er en lekeplass definert som "ethvert areal, opparbeidet eller naturlig, som er tilgjengelig og som er tilrettelagt for barns lek". I prinsippet gjelder derfor forskriften også for naturlekeplasser.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) fører tilsyn med at produsenter, importører og eiere/ansvarlig av lekeplassutstyr har internkontroll og følger forskrift sikkerhet ved lekeplassutstyr. Henvendelser vedrørende sikkerhet ved lekeplassutstyr skal derfor rettes til DSB eller Klif.

På DSBs nettsider kan man også laste ned faktaark om lekeplassutstyr, der blant annet krav til fallunderlag står nærmere beskrevet.

Opprydding av forurenset jord i barnehager

Regjeringen ønsker å beskytte barn mot miljøgifter og har laget en handlingsplan for opprydding av miljøgifter i  barnehagejord. Overflatejorda i alle barnehagene i de ti største byene og på fire store industristeder er undersøkt for miljøgifter. Folkehelseinstituttet har beregnet helsebaserte kvalitetskriterier for flere stoffer. Hvis disse kriteriene overskrides i en prøve, må barnehagen gjøre tiltak.Klima og forurensningsdirektoratet samarbeider med kommunene og andre aktører om gjennomføringen av handlingsplanen.

I 2002 ble det forbudt å ta i bruk, importere eller omsette impregnert trevirke som inneholder tungmetallene krom eller arsen (CCA). Det er ingen krav om å fjerne CCA-impregnert trevirke som allerede ble brukt på lekeplasser eller i barnehager før dette forbudet trådte i kraft. Jord på steder som har lekeinstallasjoner med impregnert trevirke fra før 2002 er som oftest forurenset.

Det er ikke lov til å ha kreosotimpregnert trevirke på lekeplasser. Dersom slikt materiale finnes, må det fjernes umiddelbart.

Mer informasjon om oppryddingen og de vanligste forurensningene på Miljøstatus.no. Der får man også tips om hvordan man kan bevare jorda i barnehagen ren.

Oppdatert: 23.10.2012

Kontakt