Fritidsfiske


På denne siden vil det gis informasjon om fritidsfiske for barn og unge. Det gjelder forskjellige regler for fritidsfiske i ferskvann og for fritidsfiske i sjøen. Det kan også være lokale unntak fra noen av bestemmelsene. Det er viktig at du setter deg inn i fiskereglene for det området du skal fiske i.

Nyfisket småørret
Nyfisket småørret
© Janne Teigen Braseth

Fritidsfiske i ferskvann

Det er lovfestet at barn og unge under 16 år har rett til gratis fiskekort for fiske etter innlandsfisk i perioden fra 1. januar til 20. august. Reglene om gratis fiske gjelder kun for innlandsfiske, og det gjelder fiske fra båt eller fra land med stang og håndsnøre. På Statskogs grunn utenom statsallmenninger i Sør-Norge kan alle opp til 20 år fiske gratis etter innlandsfisk med stang og håndsnøre.
 
I områder hvor det er salg av fiskekort skal det tas kontakt med kortselger. Det skal tas med legitimasjon som viser at fiskeren er under 16 år. Fiskeren vil da få et ”gratis” fiskekort. Lærere og andre voksne som skal fiske sammen med barna må huske å kjøpe fiskekort. I områder hvor det ikke selges fiskekort, kan barn og unge under 16 år fiske uten å spørre grunneier om tillatelse.
 

Unntak

Reglene om gratis fiske gjelder ikke i vassdrag eller deler av vassdrag hvor det er laks, sjøørret eller sjørøye. Reglene gjelder heller ikke krepsefangst og fiske i kunstige fiskedammer.

I tillegg er det i enkelte vann eller vassdrag gjort ytterligere unntak fra bestemmelsene. Dette gjelder vann der barns rett til gratis fiske vil være til vesentlig skade for fiskekulturarbeidet eller rettighetshavers fiske. Fylkesmannen kan i slike områder etter søknad begrense slikt fiske, og informerer om dette gjennom en plakat.

I innlandsfiskeforskriften fins en oversikt over arter det er tillat å fiske etter. Det er for eksempel innført totalforbud mot fiske av ål i Norge, både i sjøen og i vassdrag. Ål er ikke ansett å produsere et høstingsverdig overskudd, og er listet som kritisk truet på Norsk Rødliste for arter 2010.

Dersom du er i tvil om hvilke regler som gjelder, ta kontakt med kommunen der du skal fiske. Du kan også ta kontakt med Fylkeskommunen eller Fylkesmannens miljøvernavdeling.

Fritidsfiske i sjøen

Det finnes et omfattende regelverk for fisket i saltvann. Regelverket omhandler både lovlig redskap, merkingsplikt og fisketider. For fiske med stang eller andre håndredskaper er det relativt få restriksjoner. På Fiskeridirektoratets nettsider fins oppdatert informasjon om fritidsfiske i sjøen og hvilke regler som gjelder. De informerer også om sentrale fiskeforbud i sjøen, for eksempel totalforbud av fangst av ål eller fiskeforbud nærmere enn 100 meter fra oppdrettsanlegg eller notsteng.
 
Fritidsfiske i sjøen er en viktig del av allemannsretten og man kan fiske uten grunneiers tillatelse. Det frie fisket gjelder i utgangspunktet også fiske med faststående redskap. Et unntak fra fritt fiske er fiske med faststående redskap etter laks, sjøørret og sjørøye. Her har grunneier enerett på, og i umiddelbar nærhet av, egen grunn.
 
Det stilles ikke krav om betaling av fiskeavgift eller kjøp av fiskekort for fritidsfiske med stang eller håndsnøre etter saltvannsfisk. Det samme gjelder for fiske i sjøen etter laks, sjøørret og sjørøye. Unntaket kan være lokale fredningssoner. Fiske i vann og vassdrag, og fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i sjøen, administreres av miljømyndighetene. Se Villaksportalen.no for mer informasjon.
 

Minstemål 

Det er fastsatt minstemål for en rekke fiskeslag og skalldyr. Det betyr at dersom du får en fisk som er under minstemål, skal du løsne den forsiktig fra fiskeredskapet og slippe den ut i sjøen igjen. Hvis fisken er død eller ikke levedyktig, kan du ta den med hjem og spise den. Fiskeridirektoratet oppgir i brosjyren Kysten er din, at minstemål ikke gjelder for fiske med håndsnøre i forbindelse med arrangementer i regi av fiskeforeninger og hvor barn og unge er målgruppe. Mer informasjon om minstemål på Fiskeridirektoratets nettsider.
 

Teiner og ruser

De siste årene er regelverket for fiske etter hummer gradvis innskjerpet, for å gjenoppbygge en bærekraftig bestand av arten. For å verne hummeren er det innført redskapsbegrensninger i fisket med ruser og teiner på strekningen svenskegrensen til og med Møre og Romsdal. Det er også innført forbud mot bruk av ruser deler av året. På strekningen fra Trøndelag til grensen mot Russland er det innført andre begrensninger. Fiskeridirektoratets nettsider har detaljert informasjon om fiske med ruser.
 
 
 

 

Oppdatert: 23.10.2012

Kontakt