Urfolk


Samer betegnes som urfolk og er ett folk som bor i Norge, Sverige, Finland og Russland. Samisk kultur er nært knyttet til det samiske bosettingsområdet, landskapet, naturen og klimaet. Flere fagressurser har blitt utviklet til hjelp og inspirasjon i undervisningen.

Gjennom grunnopplæringa skal elever i Norge få kunnskap om og innsikt i samisk historie, kultur og samfunnsliv. Opplæringslova §6-4 gir pålegg om opplæring om den samiske folkegruppa og om dennes språk, kultur og samfunnsliv i tilknytning til de ulike fagområdene.

Sametinget gir forskrifter om innholdet i denne opplæringen innenfor rammer fastsatt av departementet. I læreplanverkets generelle del står det at "Samisk språk og kultur er en del av denne felles arv som det er et særlig ansvar for Norge og Norden å hegne om." I 1987 ble sameloven vedtatt og i 1988 ble Grunnloven § 110 endret slik at samer skulle oppnå samme rettigheter som Norges befolkning for øvrig. Samenes folkevalgte organ, Sametinget, ble åpnet i 1989.

Samisk innhold i Kunnskapsløftet- Ressurshefte

 

GávnosRessursheftet Gávnos (lulesamisk = funn, oppdagelse) er en ressurs i arbeidet med det samiske innholdet i Kunnskapsløftet, og er utviklet i samarbeid mellom bl.a. Utdanningsdirektoratet og Samisk høgskole.

Målgruppa for Ressursheftet er lærere i grunnopplæringen, og det inneholder tekster om samisk kultur, språk og samfunnsforhold knyttet til kompetansemål i flere fag. Det inneholder også bakgrunnsstoff, ideer til elevaktiviteter og henvisninger til kilder og litteratur. Heftet kan lastes ned fra Utdanningsdirektoratets nettsider.

 

Samiske veivisere

De samiske veiviserne er unge samer som reiser rundt på skoler og andre arenaer hvor ungdom er representert. De forteller om samisk kultur og hvordan det er å være samisk ungdom i dag. Tiltaket Samiske veivisere skal være med på å øke bevisstheten om det moderne samiske samfunnet, samisk historie og samfunnsutvikling.

De samiske veiviserne har fått opplæring ved Samisk høgskole i Kautokeino før de begynner å reise rundt i landet. De representerer ulike geografiske områder fra det samiske området i Norge. Tilbudet er gratis. Hvis dere ønsker besøk, kontakt Samisk høgskole.

 

Samisk kultur i barnehagen

Temahefte samisk kulturKunnskapsdepartementet har utarbeidet et temahefte om samisk kultur til hjelp for alle som arbeider med samiske barn og samiske tema i barnehagen, og som ikke har inngående kjennskap til samiske språk og kultur m.m. Heftet kan lastes ned eller bestilles fra Kunnskapsdepartementets nettsider.

I rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver heter det i fagområdet Nærmiljø og samfunn: "Gjennom arbeid med området nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra til at barna blir kjent med at samene er Norges urbefolkning og får kjennskap til deler av samisk kultur og hverdagsliv."

Sametinget driver informasjons- og veiledningsarbeid rettet mot blant annet barnehagesektoren. De har en læremiddelsentral og et spesialbibliotek med oversikt over samisk litteratur, film og musikk som kan kontaktes hvis man trenger hjelp.

 

 

 

 

Oppdatert: 23.10.2012

Kontakt