Naturinformasjon til skoler


I Norge er det opprettet flere sentre for naturkunnskap og naturopplevelse. Mange av sentrene har tilbud rettet mot skoler og lærere.

Glassvinduer i Norsk Bremuseum
Landskap i glassvinduene til Norsk Bremuseum/ Jostedalen nasjonalparksenter
© Kristine Stene/ Direktoratet for naturforvaltning

Nasjonalparksentre

 

I tilknytning til flere av nasjonalparkene i Norge er det etablert nasjonalparksentre. Disse sentrene skal gi befolkningen og turister kunnskap om og opplevelser i den norske naturen. Nasjonalparksentrene gir informasjon om:

  • Norges nasjonalparker,
  • nasjonalparken senteret har informasjonsansvar for,
  • mulighetene for friluftsliv og de godene allemannsretten gir oss.

Barn, unge og skoleverket er en prioritert målgruppe. Mange sentre har velutviklede naturveiledningstilbud for både elever og lærere. Undervisningsoppleggene har definerte kunnskapsmål og er tilpasset ulike årstrinn.De fleste sentrene tar også i mot forespørsler angående undervisningstilbud og læringsaktiviteter som ikke er beskrevet som tilbud.

Eksempler på tema er Klima i endring, Klimacamp, Lett å lære planter, Dyr og planter i nasjonalparken, Å leve med rovdyr, Fjellreven- sjarmør i hvitt, Villreinen- grådyret, Elvedager, Insektjakt, Undring i fjæra, Barske glæder og Kart og navigering.

Hvis du er interessert i mer informasjon eller å samarbeide om å utvikle et undervisningsopplegg, kan du kontakte nasjonalparksenteret i nærområdet ditt. Kontaktinformasjon til hvert senter fins på Direktoratet for naturforvaltnings nettsider for Norges nasjonalparker.

Naturveiledning ved Norsk villreinsenter

 

Det er to villreinsentre i Norge; Norsk Villreinsenter Nord på Hjerkinn i Dovre kommune og Norsk Villreinsenter Sør på Skinnarbu i Tinn kommune. Hvert av sentrene har sin definerte villreinregion som geografisk ansvarsområde (hhv sør for og nord for Sognefjorden).

Norge har et internasjonalt ansvar for å ta vare på den største og siste gjenlevende villreinstammen i Europa. Villreinsentrene skal formidle kunnskap om villreinen og dens leveområder både nasjonalt og internasjonalt. Hovedmålet til villereinsentrene er å fremme bevaring og bærekraftig forvaltning av villreinbestandene og villreinfjellene i Norge.

Naturveilederne ved de to villreinsentrene er ansatt i Statens naturoppsyn (SNO). De jobber med informasjon, veiledning og undervisning. Fokus er rettet mot utdanningsinstitusjoner, fra grunnskoler til høgskoler og universitet.

For skoler tilbyr naturveilederne undervisningsopplegg for alle klassetrinn, som de gjerne utvikler i samarbeid med den enkelte skole. Undervisningen kan rette seg mot elever eller lærere, og varierer fra timesopplegg til heldags aktiviteter. Oppleggene er forankret i Kunnskapsløftet, og er fordelt på temaene Villrein, Fjellrev, Moskus og Høyfjellsøkologi.

Naturveiledningen vil i stor grad foregå i skolens nærområder, eller i form av en ekskursjon sammen med naturveilederne. Skolene kan også komme til villreinsentrene. Veiledningen er gratis, men skolene må selv dekke eventuell transport av elevene. Følg lenken til Norsk Villreinsenter for mer informasjon.

 

 

Oppdatert: 23.10.2012

Kontakt
Relaterte nyheter
Til nyhetsarkivet