Uteskole


På denne siden får du informasjon om naturskoler og andre aktører som driver med uteskole. Disse aktørene kan fungere som ressursmiljøer for lærere og elever for å integrere uteskole i den ordinære undervisningen.

Med uteskole menes i denne sammenhengen læringsarbeid i naturen, gjerne i nærmiljøet. Uteskole er en arbeidsmåte som brukes som del av den ordinære undervisningen. I tillegg finnes leirskoler og naturskoler som gjennomfører all undervisning i naturen. Naturskoler fins i noen kommuner og inngår i det ordinære skoletilbudet. De gir tilbud innen for eksempel miljø,  naturkunnskap, lokalhistorie, friluftsliv og bruk av naturen som læringsarena. Hamar naturskole lagde i 2010 en oversikt over naturskolene i Norge.

Fuglekikking, Fornebu

Noen kommunale naturskoler

 

Bodø naturskole

Bodø naturskole har en del av sin virksomhet innenfor miljølære. Arbeidsområdet til naturskolen er leirskole og annen uteskole. Det gis gratis tilbud om opplegg til elever på barne- og ungdomstrinnet og til barnehager i Bodø kommune. Pedagogene ved naturskolen har et variert tilbud med opplegg som varer en eller flere dager. Skolene og barnehagene må selv sørge for eventuell transport. Leirskolevirksomheten er knyttet til Vatnlia leirskole.

Farris naturskole

Alle skoler og barnehager i Larvik tilbys besøk på Farris naturskole. Hele klasser, barnehagegrupper eller mindre grupper av barn tas i mot. I tillegg til dagsbesøk, er det mulig med besøk påfølgende dager med eventuell overnatting i lavvo. Naturskolen disponerer friluftsutstyr og kan arrangere opplegg med dette. Det er også mulig å få tilrettelagt personalseminar.

Hamar naturskole

Hamar naturskole er en del av grunnskolen i Hamar kommune og tar i mot elever fra 1.-10. trinn for å gjennomføre praktiske og konkrete øvelser for klasser innen skog, vann, friluftsliv, kildesortering/avfallsbehandling og kulturminner i utmark.

Naturskolen holder også kurs, foredrag og naturbaserte aktiviteter. Kursene er praktisk anlagt og rettet mot skoleverket, barnehagepersonale og allmennheten. Naturskolen disponerer en del friluftsutstyr som kan leies av skoleklasser eller frivillige organisasjoner. De har også en egen forskningsbåt på Mjøsa, der skoleklasser kan være med på oppdagelsesferd.

Horten natursenter

Horten natursenter drives av Horten kommune og Horten videregående skole. Senteret tilbyr feltkurs, også for barnehager og lærere. opplegg innen temaene ferskvannsøkologi, økologi i skog, marinbiologi, friluftsliv og astronomi. Oppleggene er tilpasset de ulike årstrinnene. Senterets utstyr (feltarbeid, friluftsliv) stilles til disposisjon. Lærer ved natursenteret gir veiledning og hjelp til gjennomføring av undervisningsoppleggene, mens det er den tilreisende/besøkende læreren/voksne som har hovedansvaret for sin gruppe. Tilbudet er gratis på dagtid for alle elever i grunnskolen i Horten kommune og de fylkeskommunale videregående skolene i Vestfold. For undervisning på kveldstid er det andre satser.

Karlsvika naturskole

Karlsvika naturskole har sitt hovedvirke i et maritimt miljø, men den har også tilknytning til skog- og jordbrukslandskapet. Feltpedagogikk, uteskole, friluftsliv, miljølære og natur- og spenningsopplevelse er hovedkomponenter i skolens opplegg. Naturskolen ledes av en fulltidsansatt lærer.

Lundsvågen naturskole

Alle barneskolene i Stavanger kommune har rett til å få sende ett av sine trinn på dagsekskursjon til Lundsvågen naturskole. De får være med på fisketur i båter, omvisning i saltvannsakvariene, tilrettelagt undervisning i grunnleggende marinbiologi og opplevelser knyttet til grilling, stintefiske, kanopadling, robåter og raftingflåte, smake nykokt krabbe og grillet fisk m.m. På Langøy er det også muligheter til å gå på skogstur og kikke på krigsminner, eller se en av de største jettegrytene som fins i distriktet.

Noen av ungdomsskolene i kommunen har samarbeidet med Lundsvågen naturskole om et ekskursjonsopplegg i marinbiologi tilpasset ungdomstrinnet.

Oslo kommune

Utdanningsetaten i Oslo kommune finansierer to naturskoler; Markaskolen og Oslo Sjøskole. Begge naturskolene tilbyr gratis opplegg til skolene i kommunen.

Oslo Sjøskole ligger på Hovedøya i Oslofjorden. De driver primært med sjøvettopplæring, og har i tillegg kurs i livberging i åpent vann om høsten og om våren. Skolene får invitasjon til å delta på sjøvettopplæringen.

Markaskolen er underlagt Sørkedalen skole, og har særlig fokus på realfag og fysisk aktivitet. Skolene tilbys heldagsopplegg som er forankret i Kunnskapsløftet.

Schivevollen naturskole

Schivevollen naturskole drives sammen av Solbakken og Bratsberg skole fra Trondheim kommune. Skolene leier husmannsplassen Schivevollen og bruker den som et alternativ til den tradisjonelle klasseromsundervisningen. Prosjektet Schivevollen naturskole- naturen som læringsarena har tre hovedfokus; videreutvikling av uteskolen som læringsarena, bevaring av miljø, biologisk mangfold og kulturminner og felles arena for natur- og friluftsopplevelser for barn og ungdom. Skolene samarbeider med lærerutdanningene ved universitetet og høgskolen som er lokalisert i Trondheim.

Andre naturskoler

 

Midt-Agder Friluftsråd naturskole

Midt-Agder Friluftsråd har opparbeidet et selvdrevet naturskoletilbud for grunnskolene i medlemskommunene (Kristiansand, Søgne, Songdalen, Vennesla, Iveland, Evje og Hornnes, Birkenes og Lillesand), der skolene avtaler lån av fasilitetene. Tilbudet er gratis. Naturskolen består av flere leirsteder med ulike natur- og kulturkvaliteter samt ulike typer undervisningsutstyr.

Naturskoler i Sverige

I Sverige er det i dag ca. 90 naturskoler. Naturskolen er ikke et hus, men en arbeidsmåte. Elevenes egne opplevelser og sanseinntrykk i naturen danner basis for læringen. Naturskoleföreningens nettsider inneholder bl.a. en lenkesamling til mange av disse naturskolene. 

I høyre marg på denne siden finner du lenke til den enkelte naturskole i oversikten. Der vil du finne mer informasjon om naturskolen, som for eksempel kontaktinformasjon og lokalisering.

Oppdatert: 23.10.2012

Kontakt