Lenker


Aktiviteter

Aktivitetsbanken gir tips til øvelser og treningsprogram for ski, friidrett, orientering, svømming og golf.
Fysisk aktivitet i skolen er en idé- og ressursbank med tips til aktiviteter og fakta om fysisk aktivitet.
Idrettsglede i skolen er et fellesprosjekt fra fem særforbund. Nettsidene gir informasjon til kroppsøvingslærere.
Landslaget Fysisk Fostring i Skolen er en frivillig interesseorganisasjon for fysisk fostring i skolen. Har tilbud om konferanser, kurs, kampanjer og skimerker.
Miljøagentene Tips til aktiviteter og natursti. For eksempel gå til skolen-aksjon, forbruk, kjøkkenhage eller sporjakt.
Orientering i skolen Norsk Orienterings skolesider med tips til undervisning i bruk av kart og kompass.
Skole i praksis er en serie filmbaserte ressurspakker for bl.a. lærere og skoleledere i grunnskolen. Filmene skal inspirere til å se større muligheter i faget og tenke nytt rundt egen undervisningspraksis.
Uteskoleaktiviteter Høgskolen i Bergen. Eksempler med vekt på naturfag, kroppsøving og mat og helse.
Uteskoleveven Lære med skogens nettsider med tips til for eksempel uteaktiviteter, forskerspiren og mat fra naturen.

Arter

Artsdatabanken Informasjon om arter i Norge, for eksempel truede arter, fremmede arter, naturtyper eller norske artsnavn.
Artsobservasjoner er et nettsted der alle kan rapportere funn eller observasjoner av arter.
Det skandinaviske bjørneprosjektet
Fiskipedia Verktøy for artsbestemmelse av norske fiskearter og relevant informasjon om artene.
Fjellreven er et nettsted med informasjon om fjellrev, samt forskning på og forvaltning av arten.
FNs Naturmangfoldår 2010 Den offisielle norske nettsiden i forbindelse med markeringen.
Kommunearter Aksjon for å sette fokus på kommunenes ansvar i å ta vare på arter og deres leveområder.
Norsk botanisk forening Nettstedet inneholder blant annet informasjon om fylkesarter, villblomstenes dag og Botanikkforum der man kan få svar på spørsmål.
Norsk ornitologisk forening er en frivillig naturvernorganisasjon med hovedvekt på fugler og fuglevern. Nettsiden inneholder informasjon om arrangementer, fakta, fugleforing, spør en ornitolog og mye annet.
Norsk villreinsenter Informasjon om villrein. Tilbud om naturveiledning, kurs og annet.
Rovviltportalen gir informasjon om gaupe, jerv, bjørn, ulv og kongeørn i Norge. 
SABIMA Samarbeidsrådet for biologisk mangfold. Informasjon om biologisk mangfold.
Villaksportalen informasjon om laks, sjøørret og sjørøye i Norge. Gir også informasjon om bestandene, fiskeravgift og fiskeregler.

Gård eller hage

Hageselskapet Nettstedet inneholder blant annet diskusjonsforum.
Levende læring Universitetet for miljø og biovitenskaps ressurside for skoler som ønsker å bruke gård eller skolehage som læringsarenaer. 
Skolehage Nettside med tips til skolehagen.
Matskole samler en del pedagogiske ressurser om økologisk mat og Økoskole.

Nettjenester

Digitalt barnetråkk på kartiskolen.no. Registrering av hvordan barn og unge bruker nærmiljøet. De får reell medvirkning i utvikling og forbedring av egne omgivelser. Kommunen får oppdatert kunnskap for bedre planlegging. Registrering bør gjøres i samarbeid med kommunen.
Digitale læremidler for videregående skole fra Nasjonal digital læringsarena. Kompetansemål kobles mot eksempler på aktiviteter, f.eks i frilutsliv. Praktisk informasjon om for eksempel bekledning og utstyr.
Kart i skolen er et webatlas fra Naturfagsenteret som tilbyr oppdaterte norske kart. Inneholder også temakart og undervisningsopplegg som kan brukes i flere fag.
Speiderbasen Norges Speiderforbunds aktivitets- og kunnskapsbase for speidere. Inneholder blant annet tips til planlegging og gjennomføring av turer.
Spør en biolog Norsk biologforenings spørretjeneste på nett. 
Viten Nettbaserte læringsressurser i naturfag, for eksempel soppjakten. Ressursene fins på både nynorsk og bokmål.

Miljø

Den naturlige skolesekken er et prosjekt innen utdanning for bærekraftig utvikling. Nettstedet fungerer som veiviser til læringsressurser, aktiviteter, kurs og organisasjoner som kan være ressurser for skolene
Direktoratet for naturforvaltning
Bymiljøetaten i Oslo kommune Friluftsliv i Marka, byen og på øyene.
Foundation for Environmental Education (FEE) Miljøsertifisering av barnehager og skoler, grønt flagg. 
Fylkesmannen Samleside for nettsidene til de enkelte fylkesmennene.
Grønn barneby er en ressurs for skoler og barnehager i Trondheim kommune innen utdanning for bærekraftig utvikling. Inneholder for eksempel undervisningstips, tema i grønt flagg og aksjoner.
Klimaløftet tilbyr foredrag, kurs og pedagogiske verktøy om klima til lærere og elever
LOOP miljøskole tilbyr læringsressurser om miljø, klima, kildesortering og gjennvinning for barnehage og opp til videregående skole.
Naturfag.no Nettsted for lærere som underviser i naturfag.
Miljølære Registrering av aktiviteter i flere fag.
Miljøstatus i Norge Skolesider med flere ressurser om miljø, for eksempel Miljøjournalistene.
Miljøstatus i Norge Tema: Friluftsliv.
Regnmakerne: Lærerværelset Enovas nettsider for lærere innen energiopplæring av barn og unge.
Vannportalen Forvaltning av vann i Norge. Regionale sider gjør det enklere å finne opplysninger om forvaltningen av lokale vassdrag.

Institusjoner, organisasjoner, museer o.a

Hamar naturskole
Helsedirektoratet: Folkehelse Informasjon om blant annet ernæring og fysisk aktivitet. Har også noe informasjon rettet spesielt mot skoler og barnehager.
Utdanningsdirektoratet
Foreningen norske vitensentre Oversikt over Vitensentrene.

Sikkerhet

Følgevenn Prosjekt i Oslo for å følge barn til og fra skolen.
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har nettsider med informasjon om sikker ferdsel på is, ismeldinger og kart over svekket is pga reguleringer.
Trafikk og skole. Trygg trafikks nettsted med bl.a. interaktive oppgaver for alle årstrinn basert på målene for trafikkopplæring i Kunnskapsløftet. 
Usikkeris.no Nettstedet informerer om områder med generelt svekket is på regulerte vatn i Midt-Norge.

Ut på tur

Den Norske turistforening: Skole Nettside med informasjon om tilbud til skoler og lærere.
God tur Landsdekkende turportal der alle kan legge inn egne turbeskrivelse og skrive ut kart.
Inatur Norge. Jakt, fiske, overnatting og friluftslivstilbud i hele Norge. Fra nettstedet kan du kjøpe jakt- og fiskekort og bestille og betale hytter.
Markadatabasen Skiforeningens nettportal til Oslomarka, Hadelandsåsene, Toten, Land, Hurdal, Eidsvoll og Nes. Presentasjon av turområder til inspirasjon og praktisk turplanlegging.
Naturkart for skoler Naturvernforbundet i Oslo og Akershus har i samarbeid med skoler laget brosjyrer med naturkart og beskrivelse av naturen i kartområdet. 
Turkart i Akershus og Østfold Muligheter for å finne turforslag, planlegge egen tur ellr lage egne turkart.
Ut.no Turportal fra DNT og NRK med turforslag og aktiviteter. Det er mulig å dele sine turforslag med andre.
yr.no Samarbeid mellom Meteorologisk institutt og NRK om nettbasert værtjeneste. Inneholder for eksempel værvarsel, animerte værkart, statistikk og tjenesten spør en meteorolog. 

Oppdatert: 01.11.2012

Kontakt