Forum for friluftsliv i skolen


Forum for friluftsliv i skolen står bak nettstedet Friluftsliv i skolen. Direktoratet for naturforvaltning har redaktøransvaret. Nettstedet skal hjelpe lærere og andre ansatte i barnehager, skoler og SFO til å inkludere friluftsliv i undervisningen, både som selvstendig aktivitet og som pedagogisk verktøy. 

Forum for friluftsliv i skolen ble opprettet i 2005 med Direktoratet for naturforvaltning som sekretariat. Forum for friluftsliv i skolen tar utgangspunkt i friluftslivets egenverdi, pedagogisk verdi, verdi for helse, trivsel og en bærekraftig utvikling og friluftsliv som en del av vår kulturarv.

Mandatet er: "Forum for friluftsliv i skolen skal være et tverrsektorielt samarbeidsforum som arbeider for at alle elever får oppleve mestring og trivsel gjennom et aktivt friluftsliv og etablerer gode vaner for å være i naturen."

Forum for friluftsliv i skolen skal bidra til:

 • kompetanseutvikling i friluftsliv for lærere, lærerstudenter og andre aktuelle ressurspersoner
 • at det utvikles kompetansenettverk nasjonalt, regionalt og lokalt innenfor temaene læring, sosialisering, opplevelse og fysisk aktivitet i naturen
 • å stimulere læringsmiljøet i skolen gjennom aktivitet i naturen
 • at skolene har tilgang til relevant materiell for undervisning og aktivitet i naturen
 • at skoler og skolefritidsordninger har god tilgang til naturområder

Forumet skal ha fokus på tverrfaglig arbeid og gjennomføring av konkrete tiltak.

Forum for friluftsliv i skolen har representanter fra:

 • Direktoratet for naturforvaltning (sekretariat)
 • Utdanningsdirektoratet
 • Helsedirektoratet
 • Utdanningsforbundet
 • Norges idrettshøgskole 
 • Høgskolen i Telemark
 • Skogbrukets kursinstitutt (Lære med skogen) 
 • Norsk leirskoleforening
 • Landslaget for fysisk fostring i skolen
 • Friluftslivets fellesorganisasjon
 • Den Norske Turistforening
 • Friluftsrådenes landsforbund
 • Statskog

I tillegg har Forumet i samarbeid med fylkeskommunene opprettet kontaktpersoner (fylkeskontakter) fra de fleste fylkene.

Oppdatert: 23.10.2012

Kontakt