Program for terrestrisk naturovervåking (TOV)


TOV skaffer kunnskap om langsiktige endringer i naturen, med fokus på vanlig forekommende arter og naturtyper.

TOV overvåker vanlig forekommende arter og naturtyper.
TOV overvåker vanlig forekommende arter og naturtyper.
© Jon Aatle Kålås

FAKTA

Mål: TOV skaffer kunnskap om langsiktige endringer i naturen, med fokus på vanlig forekommende arter og naturtyper.

Oppstart: 1990

Tildeling 2012 (NOK): 5,3 mill.

Utføres av: Norsk institutt for naturforskning, Universitetet i Oslo og Norsk institutt for skog og landskap.

Analyser og rapportering:

Faunaovervåkingen foregår årlig.

Overvåking av vegetasjon i det enkelte området skjer hvert femte år og i granskogområdene hvert åttende år.

Resultatene presenteres i en årlig rapport.

 

TOV deles inn i følgende delprosjekter

 • Vegetasjonsøkologiske undersøkelser av boreal bjørk- og granskog
 • Epifyttundersøkelser (moser, lav og sopp på trestammer)
 • Landsomfattande lavregistrering
 • Bestandsovervåking av smågnagere
 • Ornitologi og næringskjeder – reproduksjons- og bestandsovervåking av fugl (rovfugler, lirype, spurvefugl, bjørkemålere, frøsetting bjørk)
 • Arealrepresentativ overvåking av hekkebestand for terrestriske fugl (TOV-e)
 • Miljøgifter i rovfuglegg

Mål

 • gi grunnlag for å bedømme langsiktige endringer i naturen
 • påvise utviklingstendenser og geografiske forskjeller over tid
 • oppdage effekter av menneskelig påvirkning på økosystemer og artsmangfold på et tidlig tidspunkt
 • skille menneskeskapte endringer fra naturlige variasjoner

Integrert overvåking

TOV baserer seg på integrert overvåking der arter og økosystem ses i sammenheng, noe som gir bedre muligheter til å tolke resultatene. TOV-områdene inkluderer sju overvåkingslokaliteter, alle lagt til verneområder. Fra Lund i sør til Dividalen i nord overvåkes lav og alger på trær, markvegetasjon, smågnagere, spurvefugl, lirype, jaktfalk og kongeørn. I granskogsområdene overvåkes kun markvegetasjonen. Utvalget av områder gjenspeiler både klimavariasjoner og ulikheter i belastning av langtransporterte miljøgifter over hele landet.

Overvåking av flora og vegetasjon omfatter registreringer av arter og artssammensetning av markvegetasjonen, samt moser, lav og sopp på trestammer. Faunaovervåkingen inkluderer bestands- og reproduksjonsovervåking for arter som kan indikere effekter av langtransporterte luftforurensninger, samt bestandsovervåking for nøkkelarter. I tillegg kommer en landsdekkende kartlegging av utvalgte variabler, som forekomst av lav og alger på trær, samt miljøgifter i vilt og rovfuglegg. Observerte endringer vurderes i forhold til påvirkning fra menneskeskapte faktorer.

Siste publikasjoner

Framstad, E. (red.) 2012. Terrestrisk naturovervåking i 2011: Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater. - NINA Rapport 840. 107 s.

Klif 2012. Overvåking av langtransporterte forurensninger 2011. Sammendragsrapport. Klif rapport 1121/2012, TA-2933/2012. NIVA-rapport 6379-2012.

 

Oppdatert: 15.05.2013

Kontakt