TOV: Kongeørn og jaktfalk


TOV overvåker hekkebestand og reproduksjon hos kongeørn og jaktfalk. Målet er å identifisere eventuell særegen svikt i reproduksjon for de sørligste områdene som er mest utsatt for langtransporterte luftforurensninger.

Denne jaktfalkungen forlater snart reiret.
Denne jaktfalkungen forlater snart reiret.
© John Atle Kålås

FAKTA

Mål: Overvåkingen har som mål å identifisere eventuell særegen svikt i reproduksjon for de sørligste områdene som er mest utsatt for langtransporterte luftforurensninger.

Oppstart: 1991

Utføres av: Norsk institutt for naturforskning

Analyser og rapportering: Årlig

Metoder:

Årlig registrering av ungeproduksjon

Miljøgiftkonsentrasjoner i fjær og egg måles ved jevne mellomrom

Bestandsestimater for smågnagere og hønsefugl

 

Status

  • Ingen tegn til redusert reproduksjon verken hos kongeørn eller jaktfalk i de sørligste og mest forurensede områdene i perioden 1993-2011.
  • Reproduksjonen i Solhomfjell var svakere enn forventet i perioden 1999-2003 - årsaken til dette er ikke identifisert - men reproduksjonen ser nå ut til å være tilbake på normalt nivå.
  • Forekomst av smågnagere og hønsefugl høsten 2011 gjør at det ble forvente begrenset produksjon av kongeørn og jaktfalk i 2012.

Rovfugl som indikator

TOV overvåker hekkebestand og reproduksjon hos kongeørn og jaktfalk. Jaktfalk er oppført som nær truet (NT) i Norsk Rødliste for arter 2010.

 Rovfugler er gode indikatorer på miljøgifter som akkumuleres oppover i næringskjeden, og de er godt egnet til å kunne oppdage effekter av for eksempel langtransporterte luftforurensninger. I tillegg er disse artene også følsomme for menneskelig aktivitet i reproduksjonsperioden. Ved å overvåke både byttedyrbestandene og reproduksjon hos rovfugl kan eventuelle endringer i produksjonen vurderes i forhold til menneskeskapte påvirkninger.

 

 Overvåkingen viser at reproduksjonen hos kongeørn er god i de sørligste områdene som er mest utsatt for langtransporterte luftforurensninger. Figuren viser kongeørnunger per territorium.

 

 

Siste publikasjoner

Framstad, E. (ed.) 2012. Terrestrisk naturovervåking i 2011: Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater. - NINA Rapport 840: 107 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Oslo.

Framstad, E. (ed.) 2011. Natur i endring. Terrestrisk naturovervåkingi 2010: Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. - NINA Rapport 702: 135 pp. Norsk institutt for naturforskning, Trondheim. (NINA)Oppdatert: 21.05.2013

Kontakt