TOV: Spurvefugl


Spurvefugl benyttes som indikatorer på forurensning og klimaendringer. TOV overvåker hekkebestanden av spurvefugl og reproduksjon for svarthvit fluesnapper i utvalgte områder.

Hekkesuksess for svarthvit fluesnapper overvåkes i fire av TOV områdene.
Hekkesuksess for svarthvit fluesnapper overvåkes i fire av TOV områdene.
© Reidar Hindrum

FAKTA

Oppstart: 1991

Utføres av: Norsk institutt for naturforskning

Analyser og rapportering: Årlig

Metoder: I hvert TOV-område overvåkes hekkebestanden av spurvefugl ved årlige opptellinger på 200 punkt fordelt langs ti linjer.

For fire av områdene overvåkes reproduksjon for svarthvit fluesnapper i prøvefelt med 50 fuglekasser.

Status

  • Det er ikke funnet indikasjoner på negative effekter av forurensning for bestandsnivå og produksjon hos spurvefugl.
  • En del spurvefuglarter økte i fjellet og fjellnære områder i perioden 1990 til 2005. Etter den tid har veksten flatet ut eller det er regsitrert nedgang.
  • Tidligere egglegging hos svarthvit fluesnapper viser en klar sammenheng med høy maitemperatur. Effekten av dette på bestanden er usikker, men kull som fødes tidligere er ofte større, og unger som følgelig forlater reiret tidligere i sesongene er forventet å ha større overlevelse.

Spurvefugl som indikator

Spurvefugl benyttes som indikatorer på forurensning og klimaendringer som kan ha negativ effekt på bestandsstørrelse og reproduksjon. De mange artene av spurvefugl i overvåkingsområdene har ulike økologiske krav og kan dermed også forventes å svare forskjellig på menneskeskapte endringer.

 Tidligere egglegging hos svarthvit fluesnapper viser en klar sammenheng med høy maitemperatur.

 Siste publikasjoner

Framstad, E. (ed.) 2012. Terrestrisk naturovervåking i 2011: Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater. - NINA Rapport 840: 107 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Oslo.

Framstad, E. (ed.) 2011. Natur i endring. Terrestrisk naturovervåkingi 2010: Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. - NINA Rapport 702: 135 pp. Norsk institutt for naturforskning, Trondheim. (NINA)

Oppdatert: 21.05.2013

Kontakt