TOV-e: Fugleindeks


Fugleindeksen er et nasjonalt nettverk for overvåking av terrestriske fuglearter. Nettverket består av omlag 500 tilfeldig utvalgte områder fordelt over hele landet.

Overvåking av fugl utføres ved opptelling av territoriehevdende par på faste tellepunkt.
Overvåking av fugl utføres ved opptelling av territoriehevdende par på faste tellepunkt.
© A. Follestad

FAKTA

 

Mål: Ekstensiv bestandsovervåking av hekkefugl i landmiljøet.

Oppstart: 2005

Utføres av: Norsk institutt for naturforskning (faglig opplegg og database), Norsk Ornitologisk Forening (datainnsamling)

Analyser og rapportering: Årlig

Metoder: Det utføres årlige tellinger av hekkebestand for fugl innen et nettverk bestående av ca 500 tilfeldig utvalgte områder fordelt over hele Norge. Målsettingen er å telle ca 80 % av områdene hvert år.

 

 

Status

  • Per 2011 er nettverket etablert for alle fylker med totalt 515 aktuelle telleområder. Av disse er ca 50 områder foreløpig utelatt pga. vanskelig tilgjengelighet i aktuell telleperiode. Av de øvrige er ca. 380 (80 %) taksert i minimum ett år.
  • Arbeidet med endelig avklaring av standardrutiner for praktisk gjennomføring av rutene fortsetter i 2012. Her gjenstår det betydelig med arbeid, særlig for de nordligste delene av landet.
  • Uthenting av data til relevante indekser er startet. Foreløpige resultater tyder på at denne overvåkingen vil produsere bestandsindekser med god representativitet og høy presisjon for ca. 70 fuglearter.

Overvåkingsnettverk i etableringsfasen

I forbindelse med forvaltning av biologisk mangfold er det behov for å få representative mål for endringer som foregår i norsk natur. Arbeidet med å etablere et nasjonalt nettverk for overvåking av terrestriske fuglearter er fortsatt i etableringsfasen.

Overvåkingen skal levere data til nasjonale og internasjonale indekser, og den vil blant annet inngå i Finansdepartementets bærekraftindeks, nasjonal klimaindeks, europeiske hekkefuglindekser samt indekser for endringer i skog, fjell og kulturlandskap (Naturindeksen). Data skal også kunne brukes for å lage regionale indekser.

Siste publikasjoner

Framstad, E. (ed.) 2012. Terrestrisk naturovervåking i 2011: Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater. - NINA Rapport 840: 107 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Oslo.

Kålås, J.A. & Husby, M. 2002. Terrestrisk naturovervåking. Ekstensiv overvåking av terrestre fugl i Norge. - NINA Oppdragsmelding 740. (NINA)

Framstad, E. (ed.) 2010. Natur i endring. Terrestrisk naturovervåking i 2009: Markvegetasjon, smågnagere og fugl. - NINA Rapport 580. 101 s.

Oppdatert: 22.05.2013