TOV: Smågnagere


TOV undersøker bestandsnivået hos smågnagerne for å forstå hvordan de påvirker andre deler av økosystemene. Dermed kan vi lettere skille eventuelle menneskeskapte påvirkninger fra naturlige forstyrrelser.

Lemen.
Lemen.
© Per Jordhøy

FAKTA


Mål:
Å skaffe en generell oversikt over bestandsutviklingen av smågnagere, å knytte forekomst av smågnagere til bestemte habitatforhold, og skaffe materiale til miljøgiftanalyser.

Oppstart: 1990

Utføres av: Norsk institutt for naturforskning

Analyser og rapportering: Årlig

Metoder: Fellefangst av smågnagere om høsten på 40-100 faste fangststasjoner i transekter som dekker de viktigste lokale vegetasjonstypene.

 

Status

  • Fangstene høsten 2012 tyder på svært lave smågnagerbestander for alle TOV-områdene unntatt Lund som hadde lav til middels bestand
  • I overvåkingsperioden har fangstene variert betydelig mellom områder, med mest regelmessige bestandstopper i Børgefjell og Møsvatn, mens særlig Dividalen har hatt få fangster og lite utpregede topper. I Åmotsdalen og Gutulia har det vært overraskende store bestandstopper i 2007 (Åmotsdalen) og 2010/2011 (begge områder).
  • Klatremus er den vanligste arten i alle områdene utenom Dividalen, men i toppår opptrer gjerne flere arter med store bestander. Lemen opptrer da ofte i TOV-områdene mot fjellet.

 

Nøkkelarter

Smågnagere er nøkkelarter i mange økosystemer og inngår i næringskjedene som forbinder planter med rovdyr. I nordlige og høyereliggende områder har smågnagerne tradisjonelt hatt betydelige og til dels nokså regelmessige fluktuasjoner i bestandene.

Smågnagernes bestandstopper har en stor effekt på økosystemene, ved at plantene ofte blir sterkt nedbeitet, mens rovdyr utnytter de tallrike smågnagerne som bytte, noe som indirekte gir bedre forhold for andre planteetere under smågnagernes bestandstopper.

I TOV undersøker vi bestandsnivået hos smågnagerne for å forstå hvordan de påvirker andre deler av økosystemene, slik at vi lettere kan skille ev. menneskeskapte påvirkninger fra slike naturlige forstyrrelser.

Smågnageres bestandsendringer basert på gjennomsnitt av fangster fra flere lokaliteter.

Siste publikasjoner

Framstad, E. (ed.) 2012. Terrestrisk naturovervåking i 2011 : Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater. - NINA Rapport 840: 107 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Oslo.

Framstad, E. (red.) 2010. Natur i endring. Terrestrisk naturovervåking i 2009: Markvegetasjon, smågnagere og fugl. – NINA Rapport 580. 101 s.

Framstad, E. (ed.) 2011. Natur i endring. Terrestrisk naturovervåkingi 2010: Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. - NINA Rapport 702: 135 pp. Norsk institutt for naturforskning, Trondheim. (NINA)

 

Oppdatert: 21.05.2013

Kontakt