Dverggås


Dverggåsa er en av våre sjeldneste fugler. Overvåkingsprogrammet følger utviklingen i den fennoskandiske hekkebestanden.

Dverggås.
Dverggås.
© Ingar Jostein Øien /NOF

FAKTA


Mål: Følge utviklingen i den fennoskandiske hekkebestanden av dverggås.

Oppstart: 1987

Tildeling 2011 (NOK): 1050 000

Utføres av: Norsk Ornitologisk Forening

Analyser og rapportering: Årlig rapportering. Siste rapport 2011

Overvåkingsområder: Valdakmyra i Porsanger, Finnmark overvåkes under dverggåsas vår, - og høsttrekk. Kjerne-hekkeområdet på Finnmarksvidda overvåkes i hekketiden

Metoder: Intensiv overvåking av totalbestand på rasteplasser og hekkeplasser vår sommer og høst. Overvåking av årlig reproduksjon. Individgjenkjenning ved bl.a. videofilming av alle individene. Fangst og fargeringmerking samt satellitt-telemetri.

 

Status

  • Dverggåsa har fremdeles status som kritisk truet (CR) på den norske rødlista, og er blant de mest utrydningstrua fugleartene vi har i Norge.
  • Dverggåsa hekker i dag kun i Norge og Russland. Det gjør at Norge har et spesielt ansvar for å ivareta arten.
  • Den norske bestanden anslås til å være rundt 15-20 par, begrenset til Finnmark fylke.
  • Det er bare rester igjen av dverggåsas opprinnelige utbredelsesområde, og de fleste parene hekker innenfor noen få kvadratkilometer.
  • Dverggås fikk egen handlingsplan i 2009 som presenterer mål og tiltak for forvaltning av arten.
  • Aktiv forvaltning av rødrev, med hard beskatning i hekkeområdet for dverggåsa, har i det siste gitt arten en bra hekkesuksess.

Vellykket rødrevuttak

Fra å være en tallrik art ble dverggåsbestanden i løpet av forrige århundre kraftig redusert. Det antas at viktige årsaker er ulovlig jakt og reduksjon i naturlig steppehabitat langs trekkrutene og i vinterområdene. Overvåkingen er nært koblet til kartlegging av trekkveier og negative miljøfaktorer innenfor artens utbredelsesområde. Internasjonalt samarbeid om overvåking langs trekkrutene og i vinterområdene har gitt ny og viktig kunnskap om arten.

I dverggåsas kjerne-hekkeområde i Finnmark foretas det nå intens kontroll av rødrevbestanden som er en effektiv reirpredator. Både i 2010 og i 2011 var dette svært vellykket, og mer enn 90 % av den norske hekkebestanden lyktes i å produsere et rekordstort antall unger. Det gir oss godt håp for fremtiden.

Total ungeproduksjon, kullproduksjon og kullstørrelse hos de norskhekkende dverggjessene i årene 1994-2011. Basert på observasjoner fra overvåkingsområdet i Porsanger i siste halvdel av august.

Siste publikasjoner

Aarvak, T. & Øien, I.J. 2011. Forsterking av dverggåsbestanden på Stabbursnes, Finnmark 2010 - feltoppsummering. NOF-notat 2011-6. 7s.

Øien, I.J. & Aarvak, T. 2010. Lys i tunellen for dverggåsa? Vår Fuglefauna 33: 102-104.

Aarvak, T & Øien, I.J. 2009. Monitoring of staging Lesser White-fronted Geese in the Inner Porsangen Fjord, Norway, in 2004–2008. In: Tolvanen, P., Øien, I.J. & Ruokolainen, K. (eds): Conservation of Lesser White-fronted Goose on the European migration route. Final report of the EU LIFE-Nature project 2005-2009. – WWF-Finland Report 27 & NOF Rapportserie Report No 1-2009: 28-35. (NOF, WWF)

Oppdatert: 27.02.2012

Kontakt