Kartlegging og overvåking av inngrepsfrie naturområder i Norge - INON


INON er en arealbruksindikator som skal vise utviklingstrekk og status for inngrepsfri natur i Norge.

Endringer i villmarkspregete områder.
Endringer i villmarkspregete områder.
© Kilde kart 1900 og 1940; Brun M. NOU 1986:13. Kilde kart 2008; DN og Geodatasenteret AS 2009.

FAKTA


Mål: INON er en arealbruksindikator som skal vise utviklingstrekk og status for inngrepsfri natur i Norge.

Oppstart: 1994

Tildeling 2009-2010 (NOK): 325 000 (drift og nyutvikling)

Utføres av: Direktoratet for naturforvaltning og Geodatasenteret AS har utført GIS,- og statistikkanalyser

Analyser og rapportering: Hvert femte år. Siste rapportering desember 2009, for perioden 2003-2008.

Metoder:

Datagrunnlaget for beregning av inngrepsfri natur innhentes fra kommuner, fylkesmenn og nasjonale registre.

Inngrepsfrie naturområder er alle områder som ligger en kilometer eller mer i luftlinje fra tyngre, tekniske inngrep. Eksempler på tyngre tekniske inngrep er veier, større kraftlinjer og vassdragsinngrep.

Områdene deles inn i tre kategorier:

1-3 km fra inngrep (sone 2)

3-5 km fra inngrep (sone 1)

5 km eller mer (villmarkspregede områder)
 

Status

  • Ca. 45 % av Norges naturområder er per i dag definert som inngrepsfrie, i underkant av 12 % kan betegnes som villmarkspreget.
  • Kartleggingen viser at utviklingen fortsatt er negativ, over 1 000 km2 inngrepsfri natur gikk tapt i perioden 2003-2008.
  • Energisektoren er ansvarlig for det største bortfallet av inngrepsfrie naturområder i perioden 2003-2008. Jord- og skogbrukssektoren og reiselivsnæringen bidrar også i stor grad til bortfallet.

Inngrepsfri natur - en indikator for arealbruksutviklingen

INON er en indikator for arealbruksutviklingen i Norge. Som indikator er det utviklingen over tid som er viktig, og den viser at det stadig blir mindre inngrepsfri natur igjen. Områder uten tekniske inngrep blir sett på som en knapphetsressurs både i nasjonal og internasjonal sammenheng, og er en viktig del av den norske naturarven. Det er fortsatt en vanlig oppfatning at Norge har store, relativt urørte naturområder uten menneskelig påvirkning. Den teknologiske utviklingen og den stadig økende utnyttelsen av naturressursene har imidlertid ført til en gradvis reduksjon av de inngrepsfrie naturområdene.

Kartene over inngrepsfri natur gir et godt bilde av hvor inngrepene skjer, lokalt og regionalt, og hvem som er ansvarlig. INON sier ingen ting om kvaliteter eller verdier knyttet til de inngrepsfrie områdene. Inngrepsfrie områder omfatter alle typer natur, også natur som er påvirket av mennesker gjennom for eksempel hogst og beite.

 

Oppdatert: 27.02.2012