Kartlegging og overvåking av større norske elvedelta


Overvåkingen gir oversikt over arealbruken i større norske elvedelta, og bidrar med viktig beslutningsgrunnlag for forvaltningen.

De tre elvene Glomma, Leira og Nitelva renner inn i Nordre deler av Øyeren, og danner Nordens største innlandsdelta.
De tre elvene Glomma, Leira og Nitelva renner inn i Nordre deler av Øyeren, og danner Nordens største innlandsdelta.
© Kim Abel, Naturarkivet.no

FAKTA


Mål: Gi oversikt over arealbruken i større norske elvedelta, og bidra med viktig beslutningsgrunnlag for forvaltningen.

Oppstart: 1996

Tildeling 2012 (NOK): Ingen bestemt sum - en  del av pakkeløsning for stedfesta info - du kan føre opp 40 000,-.

Utføres av: Direktoratet for naturforvaltning og Fylkesmennene.

Analyser og rapportering: Sist oppdatert 2011

Metoder:

Datagrunnlaget for kartene og arealstatistikken innhentes fra Økonomisk kartverk, N50 kartdata, satellittbilder, skråfoto og flybilder.

Beskrivelse av lokaliteter, anbefalinger med mer utføres av kommunene, Fylkesmennene og Direktoratet for naturforvaltning.

 


 

Status

  • Norske elvedelta er generelt en truet naturtype, som i stor grad påvirkes av veibygging, industri, landbruk, vannkraftreguleringer og masseuttak.
  • Elvedelta utgjør nøkkelområder for en rekke særegne plante og dyrearter.
  • Det er registrert 290 elvedelta i Norge som er større enn 250 dekar. Av disse er 45 så sterkt berørt av inngrep, at de helt har mistet sin funksjon som naturlig økosystem.
  • Utbygging av blant annet infrastruktur og tettsteder gjør at mange elvedelta står i fare for nedbygging med påfølgende reduksjon av naturmangfoldet.
  • Overvåkingsdataene finnes i Elvedeltadatabasen. Denne gir en oversikt over arealsituasjonen i større norske elvedelta.
  • Elvedeltadatabasen planlegges å bli en del av Naturbasen i løpet av 2013.

Truet og sårbar naturtype

Elvedeltaene omfatter landarealene rundt nederste del av elveløpene, og grunnvannsområdene utenfor. Deltaene utgjør små arealer totalt, men inneholder sjeldne naturtyper og landskapsrom som er viktige for en rekke arter, som hekkebiotop for fugl og raste- og næringsområde under trekk.

Fordi deltaene ofte er  produktive, har mange fra gammelt av vært utnyttet til slått og beite. Dette er en ”forstyrrelse” som over lang tid har bidratt til variasjon og rikdom i natur- og vegetasjonstyper og habitater for fugl og andre arter. Derfor er elvedeltaer også i stor grad sårbare for fysiske inngrep og endringer. De representerer økosystem som påvirkes både fra land, sjøsiden og fra vassdragene.

I utgangspunktet har de sin form ut fra prosesser skapt av rennende vann, og de representer et dynamisk landskap som i prinsippet stadig er i endring med basis i naturlige prosesser, som flom og isgang.

 

 

Oppdatert: 29.04.2013